Lessen en workshops, partnertarief vanaf €600 per lesdag (per januari 2022).

Deze opties maken deel uit van de Junior IOT jaarprogramma’s die we op de scholen geven als onderdeel van regulier onderwijs. Incidenteel doen we losse activiteiten als deel van, of aanvulling op regulier onderwijs.

De workshops van Junior IOT geven naast technologie vaardigheden, een stevige ontwikkeling in zelfstandigheid, doen, samenwerken, durven, ontdekken, ontwerpen. We vinden het belangrijk om onze deelnemers in rustige stapjes ongemerkt te helpen om meer samen te werken, en om hun eigen natuurlijke rollen te laten beleven waarmee ze actiever hun eigen doelen kunnen nastreven. Sterke kinderen die weten wat ze willen, en hebben ervaren hoe ze dat op een fijne manier kunnen bereiken! Natuurlijk krijgt technologie hiermee weer een stevigere plek in de maatschappij.

Tarieven voor jaarprogramma’s, losse lessen, lessenseries en workshops

Mogen wij bij jou het jaarprogramma, losse lessen of workshops geven? Dat doen we graag. We plannen onze inzet per schooldag, aaneengesloten dagdeel en per gehele werkdag.

Onze voorkeur is een gehele lesdag in te plannen. We volgen de gewone lestijden van jouw school. Binnen deze tijd plannen we dan op een efficiënte manier de workshops. Een gehele schooldag loopt op de meeste scholen van ongeveer 8:30 tot ongeveer 14:00 of 15:00.

Een dagdeel is mogelijk. Zo’n dagdeel sluit aan op de openingstijd en loopt tot de lunch (tegen 12 uur) of vanaf de lunch tot het einde van de schooldag. Een dagdeel is een halve lesdag, en betreft tot drie klokuren – zo kunnen we nog ander werk inplannen.

Tarief binnen regulier onderwijs

We houden de kosten graag helder. Reeds inbegrepen is doorgaans: voorbereiding van de standaardlessen, het schrijven van onze standaardlessen, op- en afbouw van materialen, huur van werkplaatsen en gereedschappen.

Voor de inzet per persoon namens Junior IOT geldt voor projecten die we kunnen aanmerken als regulier onderwijs:

 • Per schooldag: €600.
 • Per dagdeel voor scholen: €360.
 • In overleg één of twee extra uren, per heel uur: €120.
 • Voor andere inzet, project- en programma ontwikkeling, train-de-trainer en commerciële inzet lees je nog even verder.

Dit genoemde tarief bij regulier onderwijs is inclusief:

 • Lessen aan leerlingen per halve groep (tot circa 15 leerlingen).
 • Eventueel gebruik van machines, gereedschappen door onze vakdocent.
 • Ondersteuning en teach-the-teacher aan de leerkrachten van de school tijdens het geven van de Junior IOT lessen.
 • Licentiekosten voor onze lesmaterialen.
 • Dagelijkse algemene lesvoorbereiding per lesdag, nominaal één uur voor voorbereiding en op- en afbouw van het lab.
 • ‘Spontane’ stagiairs of andere optionele hulp waar we geen meerkosten voor hebben gevraagd.
 • Dit genoemde tarief is bij regulier onderwijs bovendien inclusief: onze interne taken die onmisbaar zijn voor de uitvoering van deze inzet in het regulier onderwijs. Denk daarbij aan het opstellen en beschikbaar maken van betreffende lessen, teksten, documentatie; planning en lesagenda; project afstemming en -beschrijving; voortgangsmonitoring en -besprekingen; en andere diensten, specifiek om het vrijgestelde onderwijsproject mogelijk te maken.

Maar reken met de volgende meerkosten:

 • Verbruiksmaterialen. We gebruiken doorgaans 1 euro per leerling per lesuur. We houden dit als gemiddelde aan over alle lesdagen. Soms wordt voor betreffende workshops meer of juist minder gebruikt.
 • Kilometerkosten. We rekenen 0,75 euro per gereden kilometer (50 cent auto + 25 cent tijd) gerekend vanaf de standplaats van Junior IOT, met een minimum van 20 euro per dag.
 • Onderwijsbevoegdheid. Waar van toepassing kunnen we in overleg een Junior IOT vakdocent inplannen welke over een onderwijsbevoegdheid beschikt. Hiermee kan de school één of meer uren met een groter aantal leerlingen inplannen waarbij geen toezicht nodig is van de eigen leerkracht van de school. Deze toeslag wordt voor de gehele inzet van de betreffende vakdocent berekend. De toeslag bedraagt 1/3 van de genoemde dag- en uurkosten.
 • Voorbereidingskosten en subsidieverwerving. Project voorbereiding-, planning-, en/of Fondsenverwervingskosten. Voorafgaand aan de startdatum van het project voeren we diverse activiteiten uit en maken we een aantal kosten en verplichtingen. Onderdeel hiervan is het uitwerken van het project budget en de planning. We werven, trainen en plannen nieuwe vakdocenten voor de lestrajecten. Bovendien dragen we de kosten en risico’s voor de subsidie verwerving en verantwoording, de materialen inkoop en de voorraden. Deze kosten worden berekend als 20% van het totaalproject, een ‘organisatiekosten’ opslag van 150 euro op de lesdag, of als doorbelasting van de werkelijke kosten. De subsidieverwervingskosten zijn hierin inbegrepen.
  Deze post geldt in de regel niet voor kleine opdrachten zonder noemenswaardige subsidie, planning en werving.
 • Ontwikkeltijd. De tijd benodigd voor het ontwikkelen van lesmateriaal als antwoord op specifieke vragen vanuit jullie school wordt doorberekend. De copyrights en het gebruiksrecht van zulk materiaal blijven overigens bij Junior IOT.

Bij langere reistijd (50 km per dag of meer) rekenen we een hele schooldag.

Inzet van vrijwilligers is niet inbegrepen in het aanbod. We verwachten dat de lokale organisatie zelf vrijwilligers organiseert. We geven daar graag tips voor.

Voor de lesprogramma’s op de scholen maken we graag een offerte

Op een lesdag kunnen we meestal 6 groepen plannen. Dat hangt natuurlijk verder af van jullie dag agenda. De Junior IOT lessen zijn dan vaak 50 tot 60 minuten, en per les komt een halve groep aan de beurt. We stemmen de planning in overleg af op jullie school.

Een hele lesdag geeft op jullie school vaak tussen de 5 en 6 uur lestijd, en dat rekenen we als een hele lesdag. Een dagdeel is tot 3 uur per dag, aansluitend op de start of het einde van de dag. Bovenop een dagdeel of lesdag kunnen we losse extra uren plannen. Hiermee komen we op de kosten per lesdag voor jullie situatie.

Een schooljaar heeft ongeveer 40 lesweken. Bij een kleinere school heb je meestal minder budget, en dan kan je uit met minder lesweken. Zo lukt het ons om in dat jaar meer scholen te bedienen. Een gemiddelde school met ca 250 leerlingen werkt doorgaans met 40 lesweken van één lesdag per week voor groepen 5-6-7-8. Een grotere school kiest soms voor anderhalve dag per week. We stellen samen de agenda op, en zo zien we de kosten voor de lesdagen.

Reken per leerling per lesdag met 1 euro aan verbruiksmateriaal. In bepaalde situaties is het handiger als wij de kosten voor subsidieverwerving op ons nemen. Daarnaast kan je de soldeerwerkplaats, 3D printer en printerkast aanschaffen voor de school. Hiermee weten we wat het jaarprogramma gaat kosten. We leggen het aanbod graag vast in een offerte.

Zelf rekenen met de uur prijs voor losse lessen, lessenseries en workshops

bij bijzondere situaties houden we vast aan de genoemde vuistregels.

Wanneer sprake is van langere reistijd (50 km per dag of meer), vaak wisselende locaties en/of meer op- en afbouw tijd, dan rekenen we met gehele dagen. Op evenementen wordt eventuele ‘wachttijd’ tussen opbouwen, workshops en afbouwen meegerekend.

Voor bijzondere inzet, zoals het opzetten van een nieuw lesprogramma (agenda) of een nieuwe Junior IOT lessenserie berekenen we het commerciële tarief met daarnaast nog minimaal één of twee dagen als specifieke voorbereiding (het aantal voorbereidingsdagen is minimaal 10-20% van het te verwachten aantal lesdagen).

Als je onze kosten wilt terugrekenen naar de kosten per uur, dan zal je met een aantal punten rekening houden. We noemen bijvoorbeeld de back-office inzet voor training en ondersteuning, inkoop en voorbereiding van materialen, het uitwerken van lesbeschrijvingen en planningen. Er zal per lesdag van de vakdocent per lesmoment de dagelijkse lesvoorbereidingstijd moet worden gerekend (vaak plus 50%), met daarnaast per dag nog minimaal 2 uur voor opbouw, afbouw en materiaalverzorging. Tel bij je berekening deze extra uren en kosten mee en bereken zelf jouw situatie door naar een effectief uurtarief.

Inzet van een eigen leerkracht van de school

Je kunt op meerdere manieren het Junior IOT programma laten uitvoeren door de leerkrachten van je eigen school:

 • Zelfstudie. De school schaft Junior IOT machines en materialen aan, en vraagt de betreffende leerkracht zichzelf te trainen aan de hand van de online beschrijvingen van Junior IOT. Als school betaal je voor de machines en materialen.
 • Studiedagen voor jouw team. De school vraagt Junior IOT hierbij om training te geven aan één of meer leerkrachten van jouw school. Als school betaal je het dag- of dagdeeltarief voor de tijd van onze instructeurs.
 • Junior IOT vakdocent ondersteuning. Junior IOT beschouwt de betreffende vakdocent als onderdeel van het Junior IOT team. De vakdocent doet mee met terugkomdagen en krijgt daarbij dezelfde steun en instructie als de andere Junior IOT vakdocenten.
  • Als de inzet onderdeel is van een subsidietraject wat met Junior IOT is opgezet, berekent Junior IOT het project door als een eigen Junior IOT project inclusief voorbereidingskosten. De kosten welke Junior IOT zou maken voor de inhuur van een vergelijkbaar geschikte vakdocent worden aan de school terug berekend, waarbij 1/3 van het dag- of dagdeel tarief wordt gerekend als Junior IOT overheadkosten.
  • Vergelijkbare projecten worden voor de betreffende onderdelen op een vergelijkbare manier doorgerekend.

Reserveren en afzeggen

Onze vuistregel is: alle gereserveerde dagen en uren rekenen we af. Je kunt tot twee weken van te voren de planning aanpassen.

Reserveringen en boekingen: In overleg maken we een reservering in de agenda. Als opdrachtgever neem je dan een optie. Bij mondelinge afspraken gelden de prijzen zoals hier (op deze pagina) beschreven, en met een schriftelijke offerte is de prijsafspraak schriftelijk vastgelegd in de offerte.

Een akkoord per email of bijvoorbeeld per whatsapp geldt, net als in gebruikelijk verkeer, als een schriftelijke bevestiging. De aanvraag is dan een definitieve afspraak, met een definitieve boeking.

Tot twee weken voor de uitvoeringsdatum kunnen de afspraken nog worden bijgesteld naar een nieuwe datum of een ander aantal af te nemen dagen. In geval van een optie waarbij reeds een prijs is afgesproken gaan we er vanuit dat uiterlijk twee weken voor de beoogde uitvoerdatum de aanvraag definitief wordt.

Voor elke definitieve boeking geldt dat deze zal worden gefactureerd, als de afgesproken uren niet afgenomen worden. In overleg kan een reservering ruim van te voren worden afgezegd of verschoven.

Nieuw voor ons waren de corona stops. Onze jaarprogramma’s op de basisschool komen dan meerdere weken tot stilstand. We merken dat scholen het beleid hebben om externe krachten tijdens de stilstand door te betalen. We zijn hier erg blij mee, en stellen voor dit enkel te doen in zover als de betreffende subsidie hier ruimte voor geeft.

Subsidie en korting voor jouw school

Junior IOT regelt in een enkel geval subsidie of korting voor onze inzet op scholen. via andere kanalen kunnen hiervoor mogelijkheden bestaan, die je als school zelf kunt inzetten. We zullen deze lijst aanvullen met jullie feedback.

 • Subsidie voor Corona achterstanden. Deze subsidie kan de school aanvragen en kan de kosten dekken voor een geheel jaarprogramma. Onze Daniële kan helpen bij deze aanvraag. We draaien zo enkele programma’s.
 • PO/VO subsidie. Afhankelijk van de situatie kan hier meer geld uit worden gehaald dan verwacht. Het is door een ervaren aanvrager goed te doen om een traject te definiëren, en Daniëlle helpt graag.
 • Werkdruk gelden. Sommige scholen zetten werkdruk gelden in voor onze workshops.
 • In bepaalde gevallen kan je als PO een voordeligere afspraak maken voor een ‘consulent digitale vaardigheden’ via het BOS programma van jullie lokale bibliotheek. De school betaalt in het BOS programma een bijdrage, en een aanzienlijk deel van de kosten wordt gedragen door subsidies welke door de bibliotheek worden georganiseerd.
 • Bovenschoolse voorzieningen. In bepaalde gevallen kan de school aanspraak maken op een pionierspot om blijvende veranderingen in gang te zetten.
 • Doelgroep bijdrage. Onze workshops leggen een verbinding tussen verschillende doelgroepen binnen de leeromgeving. Hiervoor kunnen wellicht subsidies worden aangesproken.

Geen regulier onderwijs en/of bijzondere opdrachten?

Voor de inzet per persoon per dag of dagdeel voor projecten welke we niet onder regulier onderwijs kunnen benoemen, en voor alle overige/commerciële projecten moeten we een ander tarief rekenen. Denk onder meer aan bedrijfstrainingen, het ontwikkelen van nieuwe programma’s, bij gerichte ‘train de trainer’ sessies, voor andere project rollen. Hierbij kennen we de volgende afspraken:

 • Project- en programmaontwikkeling gaat tegen € 800 per dag of dagdeel plus meerkosten als genoemd.
 • Het commerciële tarief is € 800 per dag of dagdeel plus meerkosten als genoemd. Deze post is bovendien BTW plichtig, waarbij Stichting Junior IOT en Junior IOT Onderwijs BV de BTW niet kunnen verrekenen. We werken aan een oplossing, maar reken vooralsnog op de factuur of (a) 21% BTW, of (b) een meerprijs van 21% en een BTW percentage van 0%.
 • Alle voorbereidingen worden als losse dagen doorberekend.

Bij regulier onderwijs rekenen we hierop 0% BTW, maar in alle andere gevallen moet rekening worden gehouden met een meerprijs van 21%.

Dit kan je best zelf – training voor onderwijsprofessionals

Bij Junior IOT zeggen we altijd ‘Dit kan je best zelf’. Een dappere uitspraak, en we doen onze best om dit waar te maken. Dit kenmerkt onze aanpak, naar de deelnemers en naar de betrokken scholen. Daarom bieden we workshops, in de vorm van train-de-trainer, lessen aan leerlingen op scholen, team workshops, en kennismakingsmomenten op evenementen. Voor het MBO bieden we aan draaiboek te maken waarmee we een ready-made les agenda leveren inclusief ondersteuning aan de docent. In het W&T Café helpen we je een begin te maken met techniek op school. En op onze zaterdag inloop kan je gratis meekijken om een beginnetje te maken.

Losse lessen en workshops op scholen vormen als kennismaking een mooie start. Daarnaast geven we onze aanpak bij voorkeur een blijvend karakter, en met ons jaarprogramma komen we elke week naar de scholen. Leerlingen raken geïnspireerd en willen méér!

Jaarprogramma op de basisschool en het VO – Junior IOT regelt het allemaal

Onze workshops en labs voegen we samen tot een jaarprogramma op jouw school. Op onze website zie je onder het kopje Basis / Mijn Agenda een aantal voorbeelden van de basis programma’s voor PO, die we nu draaien. De jaarprogramma’s lopen van jaar na jaar gewoon door, van PO naar VO.

MBO keuzevakken

Onze praktijk cases zijn inmiddels uitgevoerd onder de noemer van verschillende keuzevakken op het MBO. Voor verschillende scholen en diverse studierichtingen hebben we inmiddels een passende lessenseries samengesteld.

Bij zo’n nieuwe lessenserie heeft het onze voorkeur om zelf voor de klas te staan in onze rol van Junior IOT vakdocent. In dat geval kiezen we voor bewegingsvrijheid binnen het materialen budget om de labs en lessen af te stemmen op de actuele vragen binnen de groep. We gebruiken in de eerste lessen onze reeds uitgewerkte labs, en daarna ontdekken vaardige deelnemers zelf nieuwe toepassingen.

De aanpak kan dan worden uitgewerkt als draaiboek waarmee we de docent van jullie opleiding verder ondersteunen en trainen. In combinatie met onze materialen zal dit draaiboek de docent verder ontzorgen, vooral door de lesagenda en de technologie keuzes vast te leggen. Online- en/of offline lesmateriaal is beschikbaar voor docent en deelnemers. De eigen docent van de school krijgt zo de ruimte om van onze activerende benadering te genieten, voor zijn of haar andere lessen op jullie school.

Op onze website staan bovendien een aantal keuzevakken uitgewerkt. Deze kan de leerling als self-paced programma op eigen snelheid doorlopen, of ze worden door jullie docent klassikaal gegeven. Vraag ons naar de licentie vormen.

Hoe kan ik als school beginnen?

Als school kan je meteen met onze lessen aan de slag. Dit kan op meerdere manieren, met elk een eigen kostenplaatje. De Junior IOT vakdocent is in te zetten voor één dagdeel, een dag in de week voor het gehele schooljaar, of iets er tussen in.

Om dit in gang te zetten, stuur je een email aan: [email protected]

 • Dag of dagdeel voor de klas. Junior IOT geeft lessen of workshops in de klas in kleine groepjes. We delen onze inspiratie met de school. Graag komen we een dag of dagdeel naar jullie school.
 • Junior IOT als basisschool vakdocent. Als school hoef je niets te doen, geen thema’s te kiezen – een ruime plek, een stopcontact, een scherm en wat kinderen is voor ons genoeg. Wij regelen de Junior IOT vakdocent en gebruiken onze Junior IOT labs, lessen en materialen. Graag vullen we iedere week een dag of dagdeel in jullie lesprogramma voor groep 5-6-7-8 (in overleg bediende we groep 3 en 4).
 • Junior IOT op het VO. Als VO school kan je Junior IOT technologie vaardigheden als vak inroosteren. We maken een passend programma om de leerlingen voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen bij te brengen om zelfstandig met de Junior IOT makerspace aan de slag te kunnen. Een deel zal inderdaad het certificaat verdienen om zelf met de machines te werken.
 • Junior IOT als leerkracht voor jullie MBO keuzevak. We organiseren een zzp leerkracht en gebruiken onze Junior IOT labs, lessen en materialen. We verzorgen zo de agenda én de invulling voor jullie keuzevak, bijvoorbeeld MBO ‘Programmeren met de microcontroller’ in twee blokken van elk 10 weken, in een nieuw in te richten Junior IOT lab omgeving in de school. De inzet gat per dag of dagdeel.
 • Train de trainer voor onze Junior IOT lestrajecten, workshops, technologie vaardigheden en 21e -eeuwse vaardigheden. Graag komen we een dag of dagdeel naar jullie locatie.
 • Lessen en labs voor jullie eigen docenten. We leveren graag de labinrichting, de materialen en de beschrijving van de labs. Jullie eigen docenten en leerkrachten vullen hiermee zelf het lesprogramma in. We kunnen beginnen met een algemene Junior IOT training aan de leerkrachten.
 • Draaiboek voor technologie op school. Junior IOT voorziet de school van een draaiboek voor technologie op school. We leveren een afgestemde lesagenda, de labinrichting, de materialen en de beschrijving van alle lessen en labs. Het lesprogramma is hierbij voor de leerkracht reeds uitgewerkt inclusief de kenmerkende flexibiliteit met variaties en extra uitdagingen. We beginnen met een algemene Junior IOT training aan de leerkrachten, en geven een blijvende support en afstemming.
 • Jullie doen het zelf. Docenten kunnen zonder onze tussenkomst zelf aan de slag met onze labs en/of online en offline lesmaterialen. We verzorgen de spullen en sluiten we een licentieovereenkomst af met de school en/of de leerkracht.

Lessen en labs zijn passend gemaakt voor kdv, basisschool, VO, SBO, SVO

Junior IOT komt bij jou in de klas. De groepsgrootte hangt af van jullie deelnemers en van de les inhoud. Zo is de hands-on workshops voor programmeren en elektronica ontworpen voor 5 tot 10 deelnemers. In de 3D printer lessen kan eventueel een grotere groep worden bediend. De exacte invulling blijft maatwerk: afhankelijk van de doelgroep kunnen we 1 uur, twee uur of een hele middag aan de slag. In de regel kunnen we na een aantal lessen de groep wat groter maken.

De lessen zijn prima geschikt voor de basisschool, op het kinderdagverblijf. We onderzoeken met welke specifieke aanpak we zelfs de kinderen in groep 3 en 4 kunnen inspireren. Vanaf groep 5 gaan we aan de slag met solderen, elektronica, programmeren en 3D tekenen.

Onze lessen passen daarnaast goed op het VO: VMBO, HAVO, VWO en Atheneum. Ons VO aanbod is gericht op het zelfstandig kunnen gebruiken van de technologie vaardigheden in de makerspace, om eigen projecten te bedenken en te realiseren, en om buiten de aangewezen schooltijd met deze inspiratie verder te willen gaan. Daarnaast geven we vanuit onze bestaande lessen en labs een aanvulling op de bestaande lespakketten en geven een vervanging voor onder meer computational- en ict vaardigheden, samenwerken, ontwerpen en onderzoeken. Voor het MBO hebben we de lessen gestroomlijnd als invulling van meerdere ICT keuzevakken.

Voor een afspraak te maken om de mogelijkheden te verkennen, stuur je een email naar: [email protected]

Evenement of pop-up workshop

In een workshop of demo laten we zien wat technologie en innovatie in de regio kan betekenen. We we sluiten hiermee graag aan op jouw evenement. Zo geven we een goede invulling voor de termen zoals ‘economische innovatie’, ‘educatie en vernieuwing’, ‘jongeren participatie’, ‘technologie innovatie’, ‘ict en arbeidsmarkt’, ‘citizen science’, ‘smart city’, ‘internet of things’, ‘empowerment’ en burger participatie. Onze driver hierbij is dat we samen de inspiratie voor technologie een breder draagvlak geven. Het gekke is dat we iedere keer hetzelfde doen, en zo wordt het telkens weer een groot succes! Stuur een email naar: [email protected]

Vanuit Junior IOT proberen we onze gewone activiteiten tegen zo toegankelijk mogelijke kosten te doen, en daarmee is het noodzakelijk om een factuurbedrag of onkostenvergoeding af te stemmen welke past bij het budget en de doelgroep van het evenement. We volgen de bovengenoemde tarieven en vanuit het evenement kunnen vrijwilligers worden ingezet. Met je bijdrage help je onze overige activiteiten mogelijk te maken.

Een voorstel van de kosten staat bij https://junioriot.nl/trainingen/#kosten

Pop-up workshop, maatschappelijke versie

Met de pop-up makerspace komen we graag naar gelijkgestemden om de inspiratie voor technologie te delen. Aan maatschappelijke organisaties, CoderDojo’s, makerspaces worden waar mogelijk geen kosten gerekend, wanneer we herkennen dat jullie je kennis en vaardigheden  graag delen. Een tegemoetkoming in onze materiaalkosten is welkom, maar niet verplicht. We vragen wel om de inzet van vrijwilligers uit jullie team.

Technologie als bedrijfsactiviteit

Maatwerk is mogelijk als aanvulling op jouw bedrijfsactiviteit – we laten ons graag inspireren door jullie wensen. Stuur een email naar: [email protected]

Workshop IOT voor Beginners: solderen, Arduino en Internet of Things

In onze maandelijkse training ‘IOT voor Beginners’ komen dezelfde onderwerpen aan bod als we de leerlingen op school aanbieden. We gaan echter nog véél verder. In drie avonden laten we je de fijne kneepjes zien van electronica, data en meten, draadloze communicatie; en dat allemaal met iets wat je op de eigen keukentafel in elkaar kunt zetten.

Iedereen kan hieraan meedoen, en voorkennis is niet nodig. Onder ons publiek zien we dames en heren met een beginnende interesse in programmeren, soms leraren of bijvoorbeeld CoderDojo instructeurs, tieners, maar wetenschappers en softwarespecialisten. We willen hiermee bijdragen aan nieuwe technologie inspiratie, de prijs voor drie avonden is daarom niet al te gek. Via de pagina  ‘IOT voor Beginners’ schrijf je je in.

IOT Café – een netwerk moment

Om de maand ben je op de zaterdag avond welkom op ons IOT Café. Dit is het moment om met ons én met elkaar kennis te maken. We zien gesprekken over de vraag hoe we met elkaar meer mogelijk kunnen maken in het bestaande onderwijs. En op deze avond zien we de citizen science mensen uit de binnenstad verder werken aan hun technologie toepassing met IOT. De leerlingen van onze zaterdag inloop laten hun projecten zien, en geven trots een tour door ‘hun’ werkplaats.

Dit is een goed moment om iets nieuws te ontdekken, en aanvullende vragen te stellen. Er is altijd wel iemand met een passend antwoord.

Deelname is gratis. Maar je betaalt er wel voor: door je kennis met elkaar te delen, en je helpt ons al enorm door te netwerken. Om grote verrassingen in bezoekersaantallen op te vangen vragen we je heel ludiek om een hapje en drankje mee te nemen. Wij zorgen natuurlijk voor een basis voorraadje. Schrijf je in via de pagina ‘IOT Café‘.

Leerkrachten studiemomentje in het W&T Café

In de agenda op onze website ontdek je wanneer het volgende W&T Café zal zijn. Dit is een gratis overlegmomentje om van elkaar te leren. Hoe doe jij dat nou, techniek op de basisschool? Welke kansen zijn er en hoe maak je zelf een stap?

Ontdekkend leren: van solderen tot programmeren in de klas, docenten workshop in Alkmaar of op locatie

We maken graag maatwerk om de school te helpen bij het toepassen van onze lessen. Reken op twee dagdelen voor de beheersing van soldeer lessen en de programmeer instructie.

Een training in onze eigen werkplaats in de Star Wars bus in Alkmaar is mogelijk bij 3 tot 12 deelnemers. Op verzoek, en bij grotere groepen wijken we uit naar een andere plek. We trainen jullie docententeam graag op jullie eigen locatie.

De prijs voor deze training is €350 per persoon (2020) voor twee dagdelen of twee avonden, en een abonnement voor meer lessen is mogelijk. In deze prijs is reeds een onderwijskorting verwerkt. Doorgaans wordt de training betaald vanuit het studie budget.

Deze trainingen zullen incidenteel, en op persoonlijke afspraak worden gegeven. We rekenen hiervoor per dag en per dagdeel.

Stuur een email naar: [email protected]

Vrijwilligerstraining en CoderDojo

We geven graag instructie en training aan gelijkgestemden om de inspiratie voor technologie te delen. Voor maatschappelijke organisaties, CoderDojo’s, vrijwilligers worden waar gewenst geen kosten gerekend, wanneer we herkennen dat jullie je kennis en vaardigheden graag delen.

 

 

Onderdelen in het ‘Draaiboek’ voor (V)MBO

Meerdere onderdelen van ons aanbod zijn gericht op (V)MBO onderwijs trajecten. Lees hierover verder op: https://junioriot.nl/draaiboek/

Licentiekosten op lesmateriaal

Je mag in overleg onze workshops en/of online en/of offline geschreven lesmateriaal gebruiken, zolang het niet wordt aangepast en ons logo er op blijft staan. Hier kunnen licentiekosten aan verbonden zijn. Globaal kan je rekenen op:

 • Bij gebruik van machines en materialen die via Junior IOT zijn aangeschaft: de licentiekosten zijn inbegrepen in de aanschafprijs van de materialen. (lees de details)
 • Bij thuisgebruik – geen kosten. (lees de details)
 • Bij maatschappelijke inzet waarbij strikt en alleen wordt gewerkt met vrijwilligers vergoeding – geen kosten. (lees de details)
 • Bij andere inzet: bij gebruik van onze lessen moeten licentiekosten worden betaald aan Junior IOT.

Je ziet dat er in de meeste gevallen geen licentiekosten worden gerekend. Kijk hier voor de details: https://junioriot.nl/licentie/

We richten ons bij voorkeur op een uitgebreide samenwerking. In dat geval komt doorgaans een groot deel van de licentiekosten te vervallen.

Aanschaf van materialen, machines en gereedschappen

In onze Shop pagina’s is te zien welke sets gereedschappen we beschikbaar hebben. We passen de samentelling van de sets regelmatig aan om aan de behoefte te blijven voldoen. Vraag ons daarnaast naar de andere mogelijkheden.

Vraag om een passend aanbod of kijk in onze shop: https://junioriot.nl/Categorie/shop/

Indien dit in één factuur wordt verrekend wordt met de aanschaf van materialen, machines en gereedschappen een licentiekorting verdiend.

Startup- en support uren bij het draaiboek programma

Bij de start-up van jullie draaiboek wordt tijd gereserveerd voor het aanpassen van lesmateriaal en/of draaiboek details, en bijvoorbeeld het samenstellen van jullie online les-agenda. Er worden uren gereserveerd voor offline leerkracht support op deze onderdelen.

 • Een offline jaarpakket (nominaal 6-8 uren) van €400 is meestal voldoende voor één draaiboek lessenserie: het aanpassen van lesmateriaal en/of draaiboek details, het samenstellen van jullie agenda, en voor offline leerkracht support op deze onderdelen.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt met de supporturen een licentiekorting verdiend

Support uren voor train-de-trainer

Het train-de-trainer pakket wordt aangeboden met extra support uren.

 • Het train-de-trainer jaarpakket (nominaal 6-8 uren) van €400 is voldoende voor vakinhoudelijke support voor één leerkracht (of koppel). Indien het budget ruimte toelaat kunnen resterende uren omgezet in een gastles.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt met de supporturen een licentiekorting verdiend.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld: technologie lessen, de gehele school het gehele jaar één dag per week

Hieronder laten we een voorbeeld jaarplanning zien van een basisschool. Gedurende één jaar zijn we een aantal maanden actief met solderen en programmeren; en een paar maanden met de 3D printer lessen. Een paar weken werken we in carrousel vorm om de materie te laten samenkomen. En in de na-schoolse inloop zorgen we voor een verbinding tussen de verschillende leeftijden. Het programma inspireert om verdere aanvulling te geven in andere lessen, en vervult zelfs een rol die op andere scholen in een plusklas wordt opgevangen.

Voorbeeld: introductie workshop, één uur voor elke klas

Het geven van één of twee workshops aan de kinderen is vaak al voldoende als eerste introductie van techniek of technologie op de school. Vanuit onze lessenserie is het de voorkeur om dan te kiezen voor één les in solderen, en één les in programmeren. Om de samenhang tussen deze twee lessen duidelijker te maken kan je daarna verder overwegen om een vervolg serie in te plannen.

We plannen onze tijd dan in dagdelen of in gehele dagen.

Voorbeeld: themaprogramma met technologie op maat

Soms heb je als school al een thema ingepland, en heb je alleen nog de technologie lessen en workshops nodig. In overleg ontwerpen we de juiste invulling, waarbij programmeren of ontwerpen een rol zal spelen. De lessen op jouw locatie plannen we in dagdelen of gehele dagen.

Voorbeeld: pop-up Junior IOT inloop

Bij workshops voor een wisselend publiek zullen we werken volgens de context van onze eigen ‘makerspace’. De wekelijkse zaterdag inloop van Junior IOT loopt nu al drie jaar, en het is goed mogelijk eenzelfde invulling te geven op een andere plek. Wij doen het een tijdje voor, en zodra het goed loopt nemen jullie het deels van ons over.

Onze inzet voor het inrichten, opstarten en draaien van een dergelijke inloop rekenen we in dagdelen of gehele dagen;

Een uitgewerkt voorbeeld programma – op een basisschool

Op basisschool Atalanta zijn we in december 2018 begonnen met onze aanpak. Inmiddels is het een deel geworden van de roosters, maar vooral van de visie van de school. Trots vertellen we hier meer over op: Wetenschap- en techniekonderwijs met Junior IOT op het Atalanta.

Daarnaast vind je op onze subsidie pagina voor het doorstroom programma een aantal voorbeeld agenda’s, van compacte tot uitvoerige vorm: https://junioriot.nl/povo/

De voorbeelden die we hieronder beschrijven zijn gevormd vanuit deze ervaring. We horen graag jullie op- en aanmerkingen.

Electronica en programmeren, wekelijks één dag

Voorbeeld planning op de basisschool:

Gedurende een half jaar plannen we een vaste dag in de week. Verdeeld over de dag tussen 8.30 tot 14.15 worden 5 workshops van een uur ingeroosterd voor groep 5-6-7-8. In elke workshop komen 8 leerlingen, bij een klas tot 32 leerlingen komt elk één keer in de maand aan de beurt. Na schooltijd plannen we een open inloop, dan kunnen de geïnteresseerden vrijblijvend extra terug komen om te verdiepen en te verbreden.

Afhankelijk van leeftijd en vaardigheden voegen we in de lessen meer of minder uitdaging toe aan de lesinhoud van die dag. Elke les pakken we één, soms twee van de volgende onderdelen op. Een half jaar voor electronica en programmeren ziet er dan als volgt uit:

 • De eerste les doen we een introductie in fijne electronica door het bouwen van een trilrobot uit een voorraad kleine onderdelen. Het gemaakte werkje nemen ze trots mee naar huis.
 • Daarna volgt de trilrobot met schakelaar, waarbij de leerlingen elkaar leren te helpen.
 • Vervolgens wordt een RGB-led orgel gemaakt: met schakelaars kiezen ze de kleuren rood, groen, blauw, of een mix daarvan.
 • Dan is het tijd om de eerste stappen te zetten in het programmeren van de Arduino, en we maken een Blink.
 • Vervolgens leren we een bestaand programma aan te passen door het toevoegen van losse led’s en uiteindelijk een RGB-led die ze op dezelfde manier programmeren. De Arduino met gesoldeerde leds gaat trots weer mee naar huis.

In het lesjaar dat hierop volgt, herhalen we deze onderwerpen in een meer compacte vorm. Zo kunnen we nadruk toevoegen op het beter samenwerken met elkaar, en er ontstaat ruimte om nieuwe onderwerpen te ontdekken. Leerlingen leren bovendien beter zelfstandig hun weg te vinden, en hierdoor wordt een verdere verbreding mogelijk.

Wekelijks een na-schoolse inloop, gratis voor de leerlingen

Na schooltijd hebben we een open inloop. Leerlingen van verschillende klassen door elkaar kunnen zonder afspraak meedoen. Het is gratis, maar leerlingen betalen er wel voor, door wat ze leren weer aan een ander door te geven. De inloop is een instrument van de school om een verbinding tussen de leerjaren te laten ontstaan, om de leerkrachten later meer steun te bieden vanuit de leerlingen.

 • In de na-schoolse inloop maken ze dezelfde dingen als in de lessen, maar dan wellicht met extra finesse waar ze door de drukte niet aan toe kwamen.
 • Leerlingen kunnen nu al aardig met voorbeeld programma’s overweg. Ze kunnen één of meer servo’s programmeren. We laten zien hoe dit een begin kan worden van een grotere robot.
 • Als aardigheid kunnen kinderen nu een OLED display programmeren, of wat ze nemen, een mini televisie. Ze verzinnen hun eigen tekst (wel even controleren)
 • De leerlingen willen dan nóg meer, en daarvoor hebben we het licht stokje, een strip waarbij ze een kleur heen en weer laten bewegen door een strip met 8 programmeerbare meerkleuren leds. Deze werkjes blijven op display op school.
 • Daarna is het mogelijk om licht effecten te programmeren op een ledstrip van 5 meter. Als school wil je immers trots laten zien wat ze kunnen!

In het lopende jaar zie je dat leerlingen die in de inloop komen, in deze lessen met de klas meer helpen. Ze vragen bovendien of ze mogen helpen bij lessen in een andere klas.

3D printer lessen, wekelijks één dag

Voorbeeld planning op de basisschool:

Gedurende een half jaar plannen we een vaste dag in de week. Verdeeld over de dag tussen 8.30 tot 14.15 worden 3 workshops van anderhalf uur ingeroosterd voor groep 6-7-8. De les is voor een halve- of een hele klas. Bij een hele klas blijft de eigen leerkracht erbij. Na schooltijd plannen we een open inloop, dan kunnen de leerlingen hun werkjes 3D printen en extra dingen ontwerpen.

We breiden de lessen uit met ontwerpen, 3D tekenen en 3D printen. Deze lessen kunnen met een halve of een hele klas tegelijk. De school heeft één of meerdere 3D printers of schaft een goede en voordelige Prusa 3D printer aan. De school zorgt ervoor dat de laptops van de klas toegang hebben tot TinkerCad op het internet, en dat de printer software is geïnstalleerd. We geven 6 tot 8 lessen:

 • Wat is een 3D printer, welke onderdelen herken je.
 • Introductie TinkerCad, inloggen, wachtwoord opschrijven en een eerste naamkaartje tekenen.
 • Introductie 3D printer software, we doen voor hoe je een ontwerp klaar maakt voor de printer.
 • TinkerCad verder werken, en voor vaardige leerlingen een vrije oefening.
 • Thingiverse, zoek een printbaar ontwerp.
 • TinkerCad, teken een meer uitdagend ontwerp.

Op het na schoolse moment kunnen leerlingen zelf de 3D printer bedienen (de school budgetteert jaarlijks één vervanging). De school voorziet in een redelijke voorraad filament. leerlingen zullen onderling hulp zoeken waarbij een koppeling tussen de klassen ontstaat.

Leerkrachten introductie in de koffiekamer

Zodra een aantal lessen zijn gegeven in de klas, kunnen we de leerlingen meenemen naar de koffie kamer. Samen richten we snel de werkplekken in en wordt het leraren team meegenomen in het zelf maken van dezelfde werkstukjes als de leerlingen. We zien dat de leerlingen de inspiratie goed op de leerkrachten kunnen overbrengen.

Carrousel in de klas

Indien voor 3D printer lessen wordt gekozen kunnen we na enkele lessen een carrousel organiseren. Het is goed om hiervoor de twee weken voor de kerst en de twee weken voor de zomer vakantie in te plannen. We zijn hier met de klas een hele ochtend of middag mee bezig. De eigen leerkracht blijft erbij om mee te genieten van de passie van de klas. De leerlingen zijn dan voldoende vaardig, en weten waar hun interesse ligt. We maken van de tafels in de klas werkeilanden voor solderen, programmeren en voor 3D tekenen. Leerlingen werken waar mogelijk samen, en helpen elkaar binnen de grotere groep.

Ervaringsleren voor de leerkracht

Het hands-on moment in de koffiekamer, wat later in het jaar wordt gevolgd door een carrousel in de klas; dit zorgt voor een soepele introductie van onze technologielessen bij de leerkracht. Daarnaast maakt een deel van de leerlingen zichzelf op de inloop meer vaardig, en oefent in het elkaar aanleren van deze lessen. De carrousel in de klas laat zien hoe we met de lessen omgaan. We ondersteunen deze inleving door in de school producten te laten zien, maar via publicatie in de nieuwsbrief aan ouders, en in de wekelijkse berichten aan de leerkrachten.

Een aantal leerkrachten raakt vanzelf geïnteresseerd in de materie. Het leraren team is samen met de sterkere leerlingen op een gegeven moment in staat om onze ondersteuning in deze lessen voor een deel van ons over te nemen.