Stichting Junior IOT

Junior IOT streeft naar vernieuwende technologie inspiratie bij juniors. Stichting Junior IOT richt zich op dit streven in een niet-schoolse omgeving. Op deze pagina beschrijven we wat we op dit gebied willen betekenen en hoe we dat willen bereiken.

Geschiedenis van het Junior IOT landschap

Eind 2016 ontwikkelen onze oprichters de eerste Junior IOT Challenge, we bouwden de GPS tracker ballonnen met leerlingen van enkele VO scholen in Alkmaar. Dan groeit Junior IOT per medio 2019 door, van een klein en eigenwijs experiment in technologie onderwijs tot een echte ANBI-stichting.

De aller-allereerste  Junior IOT vonk ontstond medio 2016, in Pakhuis de Zwijger waar Marco en Tijl een aantal lezingen bezocht over technologie: 3D printen, citizen science, maar ook werd het nieuwe TTN-netwerk toegelicht waar iedereen gebruik van mag maken. Vanuit deze inspiratie heeft Marco door de jaren een serie inspirerende projecten gelanceerd om de sluimerende techniek interesse te stimuleren bij leerlingen, scholen en bedrijven. Kenmerkend is de brutale manier van handelen, korte beslissingstrajecten, intuïtie en doen. Succes wordt behaald vanuit visie, passie, gevoel en vertrouwen. Als we vandaag iets leuks bedenken, dan beginnen we er morgen meteen mee!

Betrokken ondernemers en instanties hebben telkens hun steun uitgesproken. Hun inhoudelijke en financiële bijdrage heeft telkens een verdere groei aangespoord. Hiermee durften we het aan om in de zomer van 2018 onze nieuwe werkplaats op te richten. Dit was een dappere investering in vooral tijd en energie, gekscherend gebagatelliseerd met “ik zag op Marktplaats een leuke Star Wars bus”. Wederom om te bewijzen dat zoiets gewoon kán. Deze stap bleek een mooie nieuw startpunt: de opzet slaat goed aan, de aandacht groeit en we bereiken een nieuw publiek. Al snel volgen onze twee hoofdsponsors voor seizoen 2018/2019, en in de daaropvolgende jaren helpen nieuwe sponsors onze koers vast te houden. Zo voelen we samen een duidelijk streven om onze ‘Junior IOT’ ontwikkeling voort te zetten.

Met een warme trots bouwen we verder door op de kerndoelstelling, voegen we meer mogelijkheden toe aan hoe Junior IOT dit kan bereiken, en kijken we vooruit naar mooie kansen.

2019: oprichting Stichting Junior IOT

In 2019 zien we dat Junior IOT groeit, naar iets wat meer blijkt te zijn dan een paar eigenwijze projecten. Om succes vast te houden is een nieuw format nodig. Een format met vrijheid om ons eigen pad te blijven vormen, en tegelijk met een open en transparante verantwoordelijkheid om onze deelnemers en sponsors het juiste inzicht te kunnen geven. Daarom zijn we vanaf medio 2019 geregistreerd als Stichting Junior IOT. We hebben nadrukkelijk een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk.

2019: toekenning ANBI-status

Vanaf 2019 heeft de stichting de ANBI-status. Dit is voor ons een belangrijke stap om onze maatschappelijke doelstellingen te borgen. Om onze ANBI status aan te kunnen tonen ontvangen we deze brief van de belasting

stichting ANBI status 2019

Bij de controle en verlenging van de ANBI status medio 2021 hebben we deze vernieuwde ‘Verklaring ANBI status’ ontvangen

De actuele status van onze ANBI-status is op elk moment officieel te controleren via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ –> zoek dan naar Junior IOT, en controleer dat de velden ‘einddatum’ en ‘intrekking’ leeg zijn.

JuniorIOT.nl en .org zijn van dezelfde organisatie

Ons streven is ook buiten Nederland opgevallen. Onze website JuniorIOT.nl is en blijft altijd onze hoofd-website, en Stichting Junior IOT is en blijft de hooft-entiteit.

Op verzoek hebben we in de afgelopen jaren een deel van de informatie vanuit JuniorIOT.nl vertaald, en beschikbaar gemaakt als onze .org website, en in andere varianten. Daar staat dan een subset, wat betekent dat niet alle informatie op die websites is vertaald of beschikbaar is; de nl versie blijft daarmee het centrale punt. De verschillende varianten horen allen bij dezelfde Stichting Junior IOT. De nederlandstalige website JuniorIOT.nl geeft altijd de meest actuele informatie.

Update medio 2021: De buitenlandse variaties voegen eigenlijk geen content toe aan onze .nl website. Het bestaan van de andere websites geeft wat vragen over in welk land onze moeder-organisatie zit. De situatie is nu duidelijker nadat we in 2021 de internationale versies (tijdelijk?) weg halen van het internet.

KvK registratie

De gegevens zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel staan in dit uittreksel: uittreksel_handelsregister_75357984 (dit is een linkje naar de pdf)

Details van de stichting

Naam van de stichting: Stichting Junior IOT
iban: NL61 RABO 0344 4429 50, Bank: Rabobank, rekeninghouder: Stichting Junior IOT, SWIFT/BIC: RABONL2U, 11 cijferig: RABONL2UXXX
Junior werkplaats op zaterdag: “Star Wars” bus naast Hal25, Pettemerstraat 15, Alkmaar
correspondentie: Cabeljaustraat 9, 1815 GD, Alkmaar
KvK nummer: 75357984
RSIN: 860251925
Oprichting: 11-07-2019
Mailadres: [email protected], [email protected]
Internetadres: JuniorIOT.nl – eventuele andere JuniorIOT domeinnamen zijn hieraan ondergeschikt
Telefoon: 06-55882779 (Marco van Schagen)
Vestigingsplaats: Alkmaar

De trainingsruimte, kantoor en expeditie van Junior IOT Nederland vind je vanaf 16 november 2023 op Bannewaard 164, 1824 EG Alkmaar
Postadres en statutair adres  van Stichting Junior IOT is Cabeljaustraat 9, 1815 GD Alkmaar
Het statutair adres van Junior IOT Onderwijs BV is Hornwaard 34, 1824 SE Alkmaar

update 2021: Per eind 2021 heeft de belastingdienst ons een BTW-identificatienummer en een omzetbelastingnummer toegekend, echter met de status ‘Er wordt geen aangifte uitgereikt’. Dit betekent dat er nog steeds geen btw verrekening plaatsvindt, en we geven ons BTW nummer dan ook niet uit bij inkoop en verkoop. (Voor internationale validatie: omzet belasting nummer 86025192 vijf B nul één, Vat tax number NL86025192 vijf B nul één – dus niet gebruiken om btw te verrekenen)

Bestuursleden:

 • Marco van Schagen, voorzitter
 • Tijl Bouman, penningmeester
 • Martijn Groen, secretaris; ingeschreven per 10-2023
 • Ron Weel, penningmeester  uitgeschreven per 11-10-2023
 • Jeroen Jongkees, bestuurder update: uitgeschreven per 30-6-2022
 • Maarten van Schagen, bestuurder (toegevoegd feb 2020) update: uitgeschreven per 30-6-2022
 • Casper Jongkees, bestuurder (toegevoegd sept/oct 2021)  update: uitgeschreven per 30-6-2022

Beloningsbeleid ten aanzien van bestuursleden: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden, een onkostenvergoeding is wel mogelijk.

In 2023 wordt Junior IOT Onderwijs BV opgericht, onder meer om de stichting te ontlasten van de commerciële taken in het onderwijs. Twee van onze bestuurders zijn in deze BV werkzaam als oprichter, vakdocent, directeur. Met veel aandacht borgen we een positieve inspirerende samenwerking waar dat kan, en een zorgvuldige zakenlijke scheiding waar dat nodig is, tussen de stichting en de nieuwe organisatievorm.

Statuten en oprichtingsakte

Met dank aan Stichting de Waaier heeft Notaris Erkamp in 2019 de officiële zaken in orde gemaakt en de statuten en oprichtingsakte opgesteld. Het stichting bestuur bestaat bij oprichting uit vier bestuurders: Marco, Ron, Tijl en Jeroen. De volledige namen lees je in de oprichtingsacte met de statuten, deze lees je op:

Statuten Junior IOT (dit is een link naar de pdf).

Hieronder staan een paar knipsels om de belangrijkste onderdelen aan te geven.

STATUTEN

(…)
Artikel 1 – Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting Junior IOT.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Alkmaar.

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft als doel: het inspireren van jongeren zichzelf de eenentwintigste eeuwse technologievaardigheden eigen te maken in een innoverende, niet-schoolse omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het in stand houden en verder ontwikkelen van een zelfsturende Junior IOT (Internet of Things) technology community in Alkmaar;

b. het in stand houden en verder ontwikkelen van de veilige en zelfstandige Junior IOT werkplaats in Alkmaar;

c. het ontplooien van activiteiten en workshops in deze werkplaats casu quo met deze community in het kader van technologie inspiratie;

d. het actief uitdragen van inspiratie voor moderne technologie door middel van het organiseren van, onder andere, workshops en exposities elders (scholen, technologie en “maker-georiënteerde” evenementen).

(…)

Artikel 3 – 5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

(…)

Artikel 7 – Bestuur: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
– het gehele bestuur samen;
– twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat.

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

(…)

Artikel 14 – Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
(…)

Visie van de stichting

Junior IOT ziet graag een verbetering in kennis, begrip en vaardigheden rond moderne technologie in de huidige maatschappij, zodat mensen vanuit een betrokkenheid bewust mee kunnen denken met de moderne ontwikkelingen. De maatschappij maak je immers samen.

Het zich bewust zijn van moderne technologie en mogelijkheden draagt bovendien bij dat leerlingen hun inspiratie en interesse kunnen vormen, ruim voordat ze belangrijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit past bij een beweging die het onderwijs toch al zal moeten maken, maar waar het onderwijs zelf moeite mee lijkt te hebben.

We geloven dat mooie initiatieven en projecten op dit gebied succesvol kunnen zijn, juist wanneer ze met de bestaande normen en procedures lijken te breken. Vernieuwing en innovatie. Als iedereen zegt dat het niet kan – juist dan doen wij het nog een keer voor!

Doelstelling – zelfstandig werken aan technologie

De doelstelling van Junior IOT is jongeren in de maatschappij te inspireren op het gebied van moderne technologie en innovatie. Dit doen we door:

 • Een veilige omgeving te creëren en te cultiveren voor de zelfsturende junior community. Deze community is in eerste instantie ontstaan uit deelnemers vanuit eerdere projecten.
 • In onze veilige omgeving activiteiten te organiseren die op innovatieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren. Hiermee benadrukken we digitale vaardigheden en programmeren, ontwerpen en creëren met moderne technieken, onderzoek en ontwikkeling, en vooral ook het zelfstandig effectief samenwerken. Je herkent deze als de 21e eeuwse vaardigheden.
 • Lesmaterialen beschikbaar te stellen zodat leraren en schoolbesturen eenzelfde ontwikkeling kunnen stimuleren binnen hun omgeving. Het format wordt zo gekozen dat het voor scholen een welkome aanvulling is, om als school te voldoen aan de verplichtingen in het nieuwe curriculum.
 • Op meerdere manieren onze visie uit te dragen.
 • Andere partijen, bedrijven te betrekken in de realisatie van onze visie al dan niet binnen de context van Junior IOT.

Doelgroep

De activiteiten zijn gericht op jongens en meisjes van 12-17 jaar, met een verbreding naar primair onderwijs. Iedereen is welkom, en in de praktijk varieert de leeftijd van 3,5 tot 70 jaar.

Overige reglementen naast de statuten

Aanvullend op de statuten zijn er enkele reglementen van kracht:

Algemeen nut

ANBI: In de wet staat een opsomming van wat als algemeen nut kan worden beschouwd (a. welzijn, b. cultuur, c. onderwijs, wetenschap en onderzoek, d. bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid, e. gezondheidszorg, f. jeugd- en ouderenzorg, g. ontwikkelingssamenwerking, h. dierenwelzijn, i. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, j. de bevordering van de democratische rechtsorde, k. volkshuisvesting,  l. een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede m. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling).

Stichting Junior IOT richt zich op onderwijs, wetenschap en onderzoek. Daarnaast zijn duurzaamheid en burgerparticipatie belangrijke thema’s. Hiermee wordt het algemeen nut nagestreefd zoals genoemd onder item c, d en j.

Stichting Junior IOT doet geen activiteiten die niet ondersteunen aan deze punten.

Integriteitseisen

Stichting Junior IOT stelt duidelijk dat over de integriteit van Stichting junior IOT en de mensen die daarbij betrokken zijn, mag geen twijfel mag bestaan.

 • De bestuurders van Stichting Junior IOT beschikken over een uitgebreide VOG.
 • Mensen die werken met deelnemers beschikken over een VOG voor het werken met juniors.
 • Stichting Junior IOT staat open voor bezwaren en reclamaties.
 • Bij behandelen van integriteitskwesties is instemming van voltallig bestuur noodzakelijk.
 • Integriteitskwesties worden met voorrang behandeld, behandeling én oplossing wordt dringend nagestreefd binnen drie maanden.

Gedragsregels

Deze tekst stellen we als losse informatiepagina beschikbaar: https://junioriot.nl/gedragsregels/

Als je iets meemaakt of ziet gebeuren wat je oncomfortabel maakt, of wat in tegenspraak lijkt te zijn met deze regels: neem dan contact op met een leidinggevende, of stel je je vraag bij de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen

Het is de bedoeling dat een veilige sfeer ontstaat, waar deelnemers vrijuit kunnen spreken. In geval van onrust, onvrede of dringende zaken wordt doorgaans soepel de weg gevonden naar één van de bestuursleden – al dan niet na overleg met de mede deelnemers.

Daarnaast is een Raad der Wijzen benaderbaar als vertrouwenspersoon. Een melding wordt, zonder gevoelige details te noemen, gedaan aan een centraal mailadres waardoor alle deelnemers van de raad van wijzen op de hoogte zijn van het bestaan van een melding en deze met prioriteit wordt behandeld.

Na de eerste melding aan het centraal mailadres wordt het contact verder voortgezet tussen de melder en één persoon van de Raad der Wijzen. In vertrouwen wordt de kwestie besproken, en wordt gekozen voor een passende aanpak. Beide kunnen, eventueel buiten het bestuur om, de passende officiële kanalen inschakelen. Vertrouwenskwesties worden met voorrang behandeld, behandeling én oplossing wordt dringend nagestreefd binnen drie maanden.

Financiële afspraken binnen de stichting

Stichting Junior IOT heeft een bestuur van minimaal drie bestuursleden. Bestuursleden hebben gelijke stemmen. Er wordt jaarlijks een transparante balans beschikbaar gesteld welke door de bestuursleden wordt goedgekeurd.

Stichting Junior IOT berekent of vergoedt geen uurgeld of tarief voor tijd welke besteed is aan de rol van bestuurder en er worden geen vacatie gelden betaald. Redelijke onkosten kunnen wel worden verrekend. Voor andere rollen binnen Stichting Junior IOT wordt transparant en zichtbaar gewerkt met een maatschappelijk tarief.

De kosten van beheer worden beperkt gehouden in verhouding tot de uitgaven die de instelling doet voor het doel van de instelling. Onder ‘kosten van beheer’ verstaan we bank kosten, administratie kosten, onkostenvergoedingen aan bestuurders. Uitgaven voor het doel van de instelling (dus niet vallen onder ‘kosten van beheer’) zijn bijvoorbeeld huurkosten, werkplaats, verzekeringen, gereedschappen en machines, onderdelen, promotiematerialen, deelname kosten rond workshops en evenementen, vrijwilligers vergoedingen aan begeleiders van workshops en evenementen.

Stichting Junior IOT heeft een bankrekening bij de Rabobank via welke alle transacties worden gedaan. In de regel coördineert de voorzitter de uitgaven, en worden deze door de penningmeester gecontroleerd.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. De stichting voorkomt het opbouwen van reserves die 50% van de jaarbalans overschrijden. Voor zo’n overschot in de reserves zal een bestedingsplan worden opgesteld (binnen 3 jaar te besteden binnen doelstellingen van Junior IOT), en anders wordt sponsoring afgeremd om het overschot terug te dringen.

De stichting houdt een administratie bij waaruit ook het volgende blijkt:
– de aard en omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden aan de afzonderlijke leden van het bestuur
– de aard en omvang van de kosten van beheer, en de andere kosten die de instelling heeft gemaakt
– de aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling

In navolging van artikel 8.3 verleent het stichtingsbestuur een beperkte volmacht aan de voorzitter voor:

 • Het afhandelen van lopende verplichtingen en bestaande operationele zaken in lijn met de huidige alsook gebruikelijke bedragen.
 • Het nemen van nieuwe beslissingen in lijn met huidige en afgesproken visie, beleid en operationele gang van zaken, tot een waarde van 1000 euro [7 sept 2-21, aangepast van 1000 naar 3000 euro]. Boven dit bedrag is het nodig een tweede bestuurslid te raadplegen.
 • In elk bestuurdersoverleg, maar ook tussendoor wordt inzicht gegeven over onder de volmacht uitgevoerde handelingen. De volmacht zal bij twijfel direct worden ingetrokken.

Junior IOT maakt geen winst met haar activiteiten binnen de doelstellingen. Wel wordt op prijs gesteld om een onkostenvergoeding te kunnen vragen wanneer de activiteiten op verzoek van, of in samenwerking met derden worden uitgevoerd. Voor deelname aan workshops kan een bijdrage worden gevraagd. Het betreft dan een bijdrage in de onkosten, en zijn geen commerciële tarieven. Het publiek kan een kleine financiële donatie doen om bij te dragen in de kosten van bijvoorbeeld een nieuwe machine. De vergoedingen en bijdragen komen altijd ten goede aan de algemene activiteiten binnen de stichting.

Toelichting op verslagjaar 2022

In 2022 heeft Stichting Junior IOT zich verder ontwikkeld.

De zaterdaginloop wordt vanaf zomer 2022 uitgevoerd door een team vrijwilligers, bestaande uit de Junior IOT vakdocenten die ook naar de opdrachten op de scholen gaan. Het aantal schoolopdrachten groeit en zorgt voor een grotere verantwoordelijkheid binnen het bestuur, waarom het bestuur medio 2022 is teruggebracht naar drie bestuurders.

De opdrachten op de scholen worden ingevuld met vakdocenten die als ZZP’er worden ingezet. De coördinatie en planning gebeurt door de oprichter(s) van het Junior IOT landschap, zonder dat hier vanuit de stichting een relevante vergoeding tegenover staat. Dit deel van het werk gebeurt min of meer op eigen titel. De inkoop van materialen en machines loopt dit jaar wel tijdelijk via de stichting.

We zijn dit jaar in gesprek met de belastingdienst om de opdrachten vanuit de scholen op de juiste wijze via de stichting te kunnen factureren. De belangrijkste vraag is of de ZZP’ers facturen aan de stichting mogen sturen met de BTW vrijstelling zoals deze voor het onderwijs geldt. Op dit moment (mei 2023) is hier door de belastingdienst echter nog geen uitsluitsel over gegeven, waardoor we eind 2022 reeds hebben besloten deze opdrachten niet via de stichting te kunnen laten lopen. Om de stichting te beschermen houden de oprichter(s) de schoolopdrachten daarom bij zichzelf, en richten hieromheen vervolgens een separate entiteit op. De ontvlechting, voor zover dat nodig is, wordt netjes gedocumenteerd en gecontroleerd.

Er ontstaan gesprekken over het uitbreiden van het aantal makerspaces. We zien dat dit komend jaar onze aandacht zal gaan vragen, en stellen hiervoor een plan op.

De grote donatie vanuit Google geeft onze ontwikkelingen een belangrijke boost, en in najaar 2022 wordt ons op het hart gedrukt: Dream Bigger. We stellen ons open voor donaties en samenwerking vanuit het bedrijfsleven, waarvoor de eerste voorzichtige gesprekken nu lopen. Triple en Just Better blijven onze trouwe sponsoren.

Beleidsplan Junior IOT 2023 t/m 2025

Per medio 2023 bijgewerkt en aangevuld met de visie voor de komende 3 jaar.

Onze financiële rapportage en het jaarverslag gaan nu per boekjaar, dus per kalenderjaar. Met het beleidsplan kijken we wel verder de toekomst in.

Voor de betreffende periode ontstaat het beleidsplan vanuit de visie, waarmee we onze doelen voor de verdere toekomst kiezen. Vanuit samenwerking en steun vanuit partners en sponsoren ontstaan extra mogelijkheden om doelen ook echt te realiseren. We zien dat deze steun jaarlijks groeit. We zien welke kansen er zijn, en beoordelen onze mogelijkheden in de actuele markt. Vanuit dit punt formuleren we de wensen voor de komende periodes.

Partners en steun in 2023 en verder

In het jaar 2022 hebben we wederom kunnen rekenen op gerichte ondersteuning van onze partners. We zien dat deze samenwerkingen doorzetten in 2023 en hopelijk nog veel verder. Bij elke aanvraag voor steun en subsidie beschrijven we duidelijk de doelen waarvoor deze wordt ingezet.

 • Het Google Data Center Community Grants Program steunt ons in heel veel vernieuwende initiatieven: junior projecten, de junior werkplaats, werksets voor juniors (en vakdocenten) om nog meer les te kunnen geven. De eerste fase van medio 2021 tot medio 2022 is inmiddels gevolgd door een periode 2022-2023. Deze steun legt een stevige basis voor onze verdere mogelijkheden.
 • Triple steunt onze aspiraties binnen Stichting Junior IOT om onze inspiratie, kennis en vaardigheden te delen met deelnemers, leerlingen en leerkrachten. Het nieuwe steunpakket loopt van medio 2022 tot medio 2023 en helpt ons de genoemde punten te realiseren.
 • Gemeente Alkmaar steunt individuele programma’s middels de individuele aanvragen. Zo is in 2021 het Junior25 zomerprogramma mogelijk gemaakt, en werken we in 2022 en 2023 aan een junior energie programma voor Gemeente Alkmaar. Daarnaast hebben we een vruchtbare samenwerking opgezet voor het bouwen en beheren van de stadssensoren.
 • Donaties en sponsoring helpen ons verder. Zo ontvingen we begin 2021 een royale gift om onze lasersnijder aan te kunnen schaffen. In 2022 ontvingen we van JCI een mooie bijdrage voor onze junior activiteiten. In 2023 ontvingen we een royale donatie vanuit de opgeheven Computerclub Alkmaar.
 • We creëren zichtbaarheid, en hebben in het voorjaar 2023 onze aanwezigheid georganiseerd op het NOT. Ook sluiten we aan bij steeds meer Maker Faires en andere evenementen.

Het aantal aanvragen vanuit de scholen voor onze jaarprogramma’s groeit snel. De stichting verzorgt de online lessen en instructies voor deze inspirerende programma’s en beschrijft de benodigde materialen.

 • Schooljaar 2020/2021 hebben we één vakdocent ondersteund die als ZZP’er op meerdere scholen mooie opdrachten heeft ingevuld. In een spetterende buitenweek en bij de Junior25 zomerdagen hebben zich nieuwe zzp’ers bij ons aangesloten.
 • Schooljaar 2021/2022 groeit het naar drie zzp’ers: Marco, Tijl en Duco. De jaarplanning zit in de eerste schoolweek al vrijwel geheel vol. Later sluit Per zich aan als vakdocent en zien we Marcel, Luc en Sebastiaan in verschillende rollen.
 • In schooljaar 2022/2023 zien we de zzp’ers in een planning met Marco, Tijl, Duco, Per, Luc, Sebastiaan en Femke. Het is tijd om de vakdocenten een goede backoffice te bieden, en zoals gesteld zal dat alleen buiten de stichting om gaan lukken.
 • Het uitlenen van materialen blijkt de inzet van deze programma’s een sterke boost te geven. We zullen dit blijven voortzetten.

Zaterdag inspiratie blijft. Sinds begin 2017 ontvangen we elke zaterdag juniors in onze werkplaats. Dit is ook het moment om geïnteresseerden vanuit het onderwijs te laten zien hoe deze inspiratie werkt.

 • We zorgen ervoor dat onze locatie in goede vorm blijft voor de wekelijkse zaterdaginloop. De processen daarvoor hebben we gestroomlijnd.
 • Medio 2022 geven we de inloop een nieuwe boost: de inloop wordt gedraaid middels een roulerend team vakdocenten. Zo komt Marco vrij voor nieuwe ontwikkelingen.

Junior projecten. Voor de verschillende doelgroepen hebben we toegankelijke workshop momenten ingezet.

 • Perspectief serie, meerdere keren per jaar, als toegankelijk ontwikkel- en ontmoet moment voor junior meerkunners.
 • Meidenmiddag. Bij ons is er geen verschil tussen de interesse bij jongens en meisjes. Maar veel mensen moeten daar nog aan wennen, en op de meiden momenten laten we zien dat meiden echt  minstens net zo veel kunnen.
 • CoderDojo. Samen met de bibliotheek organiseren we om de maand een CoderDojo ochtend.
 • Jonger of ouder dan je leeftijd? Bij ons kijken we of je leeftijd ‘aan de buitenkant’ past bij je schoenveterleeftijd, of je rekenleeftijd. Jonge kinderen leggen met gemak uit hoe iets werkt aan oudere deelnemers. Dit maakt dat deze doelgroep bij ons een warme plek weet te vinden, in al onze programma’s.

We zien dat onze inzet echt leidt tot zichtbare resultaten.

 • Met TechPortal zijn we verder gegaan met het W&T Café, waarmee we leerkrachten vragen elkaar te helpen om wetenschap en technologie naar hun scholen te brengen. We staan met het W&T Café en met onze uitgebreide workshops nu ook op de PET events in Noord-Holland waarmee we duizenden leerlingen bereiken.
 • Inmiddels hebben we meerdere keren een grote stand gehad op de Eindhoven MakerFaire, en waren we met onze grootste stand ooit op de Delft MakerFaire. We kunnen hierbij brutaal een 15 meter wand invullen, en maken indruk met ongeveer 35 soldeer werkplekken, 3D printers, de lasersnijder en meer. Met veel hulp van onze vrijwilligers zetten we voor ons en voor de vele bezoekers een mooie en vooral ook leerzame ervaring neer.
 • Junior IOT staat nu ook op de PET events met een ruime, brutale stand. Anders dan de bestaande aanbieders vragen wij of we leerlingen mogen ‘lenen’ van het naburige VO voor het runnen van onze stand. Ook hier kunnen de soldeerwerkplaats, 3D printers, lasersnijder en de brutale banners weer mee. Vanuit de link met het W&T Café en TechPortal claimen we altijd de mooiste plek, net naast de leerkrachten koffiehoek.
  Via het W&T Café en de PET events zijn we nu zichtbaar voor misschien wel honderden scholen in Noord-Holland en de rest van Nederland. Spontaan ontstaan via deze evenementen contacten met actieve partijen zoals STO, Microsoft, VMBO locaties en branche organisaties. De echte beweging rond Junior IOT lijkt op gang te komen.
 • De sponsoring aanvraag naar Google toe is weer verdubbeld, waarmee we ook voor het groeiend aantal school connecties de leenmachines en materialen kunnen organiseren.
 • Het citizen science project loopt na al die jaren nog steeds door. Gemeente Alkmaar heeft zojuist weer 4 sensoren geplaatst, die door Leo zijn gebouwd. RIVM heeft de sensor gevalideerd in een geluidsmeting test opstelling. We verwachten dat dit project eerdaags vanuit Gemeente Alkmaar meer aandacht krijgt.
 • De website wordt doorlopend gesponsord door JustBetter. Het is een mooie plek met nu ruim 400 pagina’s of artikelen. Het gebruik groeit, en is nu vooral de plek waar de aangesloten scholen hun eigen technologie programma vinden. Onder het kopje ‘Basis’ vinden leerlingen elke week weer hun eigen lessen. Het aantal kliks schommelt op weekdagen nu tussen de 100 en 200.
 • De bus blijft ondertussen een fijne plek. Op zaterdag voelen de juniors zich er prima thuis. We zien steeds meer spontane nieuwe aanmeldingen.
 • De Junior IOT WiFi Robot Challenge was een groot succes. Tot wel 40 deelnemers werkten in circa 10 weken aan hun eigen technologiestappen, en werkten via de opdrachtenlijst toe naar hun eigen robot. We werken nu toe naar de Junior IOT Energie Challenge.
 • Een aantal van de deelnemers vanuit ons eerste project in 2016/17 (inmiddels noemen we ze ‘seniors’) komt nu terug om ons op een andere plek binnen onze organisatie te helpen.

Verdere ontwikkelingen binnen beleidsplan 2023 en verder

Standplaats

De standplaats op het terrein naast Hal25 is voor ons inmiddels een vast gegeven. Een heerlijke plek met veel vrijheid, precies zoals we in de huidige fase nodig hebben. We hebben goede contacten met het daarnaast gelegen zeecontainergebouw ‘de Kunstfabriek’, waar we dankbaar ruimtes mochten huren voor onze challenges. Naar verwachting trekt het Stadslab van de gemeente daar ook een paar maanden in.

Begin 2021 hebben we in de aanloop naar een subsidie (van Triple en Google) onderzocht of een grotere locatie interessant is. Na het uitwerken van een vijftal scenario’s voor actuele locaties was de voorlopige conclusie echter dat, hoewel een grotere locatie meer aanzien en mogelijkheden geeft, dit tegelijk vraagt om vaker ‘open’ te zijn en een stevigere bemensing te hebben. Een overstap als stichting naar een grotere locatie met meer huurkosten en meer bemensing proberen we in 2021, 2022 en ook in 2023 te voorkomen.

De huidige standplaats naast Hal25 is wel in beweging, een tijdelijke plek die desondanks al ongeveer 13 jaar stand houdt. De variatie aan ‘gebruikers’ maakt dit een hechte en kenmerkende locatie. Onze werkplaats staat er nu vanaf zomer 2018, dus medio 2023 zitten we hier al vijf jaar. Het gebied zal worden door-ontwikkeld, dat is zeker. De economische en politieke ontwikkelingen bepalen de snelheid daarvan.

Het is op dit moment niet handig om uit te wijken naar een duurdere locatie. We plegen onderhoud om de komende winter weer door te komen. De grote tent en ludieke bijgebouwen worden opgeruimt en er ontstaat een grotere buitenruimte. Voor extra ruimte, en voor evenementen elders hebben we nog twee grote tenten klaar staan.

Voor de opslagruimte voor onze machines, materialen en andere spullen is ons een ruimte gegund in één van de leegstaande kantoor torens in Alkmaar. Ook dit behoeft aandacht omdat ook deze ruimte tijdelijk is.

Spullen en machines

We hebben steeds meer machines en materialen nodig voor onze activiteiten. Nieuwe initiatieven worden gesponsord om extra machines en gereedschappen aan te schaffen.

Onderhoud aan de bus

De werkplaatsbus is inmiddels zo’n 25 jaar oud. We houden hem in ‘redelijke’ conditie – dat betekent, lucht in de banden en ieder jaar een keer starten. Dit omdat er een moment komt dat we moeten verhuizen, en dat is gewoon goedkoper als de bus dan wel zelfstandig kan rijden. Verplaatsen is echter niet eenvoudig omdat nutsvoorzieningen en airco (deels) gedemonteerd moeten worden. Inmiddels merken we dat enkele essentiele onderdelen van de bus afvallen – de kans wordt groter dat zelfstandig verplaatsen niet goed meer gaat lukken.

Stichting bestuur en ontwikkelingsrichting

We spreken uit dat de stichting bestaat ter bevordering van technologie inspiratie onder juniors. Zodra Casper 18 werd is hij toegevoegd aan het bestuur.

Begin 2022 zetten we echter in op een herbezinning binnen de organisatie. Het aantal en de omvang van de schoolprojecten neemt nu snel toe. Deze bedragen zullen door de stichting worden afgehandeld. Ook groeit de regeldruk, bijvoorbeeld het UBO register. De groeiende organisatie heeft actieve bestuurders nodig, en het is voor niet actieve bestuurders verstandig een andere rol te kiezen. Medio 2022 brengen we het aantal officiële bestuur terug tot Marco, Tijl en Ron.

Stichting, schoolopdrachten en veilige groei van opdrachten omvang

Tot medio 2021 wordt het zzp’ers werk georganiseerd via de zzp’er wie het werk aannam. Medio 2021 komen er twee zzp’ers bij, als kerngroep waarmee we op dezelfde manier schakelen. Vanuit projecten kunnen bovendien wrijwilligers en vakdocenten ingehuurd worden.

We hebben ons erop voorbereid om vanaf medio 2022 de tarieven binnen de schoolopdrachten via de stichting te laten lopen om zo de projecten beter vanuit de onderwijssubsidies te bekostigen. We hebben deze ontwikkeling echter niet kunnen doorzetten wegens uitblijven van een antwoord vanuit de belastingdienst. De zzp’ers organiseren een oplossing buiten de stichting om.

Het is belangrijk om een houdbare en voorspelbare aanpak te formuleren voor onze projecten. Voor de stichting is duidelijk dat er geen winst gemaakt wordt, en dat dit alles is ter blijvende bevordering van technologie inspiratie bij juniors.

Publiciteit in 2023 en verder

Trots laten we telkens zien wat we doen. Deze communicatie wordt vooral gedaan door Marco als ZZP’er. Op Linked-in, op Facebook, en in onze eigen whatsapp groepen. Daarnaast in het W&T Café, op PET events en in de bijbehorende (partner-) nieuwsbrieven. We bemoeien ons overal mee, waar we spontaan zin in hebben. Tegelijk maken we waar wat we beloven. Doen we dingen waar anderen alleen van durven dromen. Doen gaat voor roepen.

Life is good. We staan in de aandacht en de machine loopt. We blijven trots roepen wat we doen, vooral om anderen aan te sporen het zelf ook eens te proberen.

Ook in 2023 willen we ook in de communicatie actief de randjes opzoeken, op zoek grotere initiatieven om bij aan te haken, op zoek naar de dingen waar we nog niet aan hadden gedacht.

Ambitie 2023-2025

De komende jaren richten we ons op verdere groei van het aantal makerspaces als onderdeel binnen een groter Junior IOT landschap. Dat lijkt in deze tijden een dwaas plan: iets te doen met onderwijs, met meerdere scholen, iets met technologie, en dat kinderen het dan zelf zouden kunnen.

Hoe groot is deze ambitie?

 • We zien dat we ons junior publiek goed kunnen bereiken op de PET Events, junior techniek dagen, MakerFaire(s) – en waar mogelijk zullen we dit de komende jaren uitbreiden. Hierbij zullen we moeten blijven steunen op externe sponsoring.
 • Sponsoring is in de afgelopen jaren meegegroeid met onze groeiende impact. We hopen op natuurlijke wijze hierin nieuwe partners te vinden zodat de groei verder door kan zetten.
 • Tweakers feestje, CoderDojo dagen, Innovatiedagen, TEDx, Techniek momenten voor onderwijs professionals,dit zijn de plekken waar we een volwassen publiek ontmoeten. Deze contacten hebben we nodig om te groeien in onze zichtbaarheid. We willen de aandacht in de komende jaren uitbreiden.
 • De junior zaterdag inloop zal door een groep vrijwilligers worden gedragen. Dit is waar we als vakdocent van elkaar, en vooral van de kinderen leren. Zolang als het kan houden we deze open voor de juniors.
 • Jaarlijkse challenges en projecten. Onze traditie is om één keer per jaar een thema opdracht te maken voor de juniors, waar dan meerdere dagen aan gewerkt wordt. Dit is belangrijk voor ons publiek, maar zelf groeien we als team enorm van deze ervaring. We houden dit vast, en we zoeken steeds meer overlap met het lesprogramma.
 • Ons lesprogramma werkt prima op de basisscholen. Het wordt wel tijd om een nieuw onderwerp uit te werken en toe te voegen. De visie is te werken met echte basismaterialen zodat de kinderen echt ontdekken hoe technologie werkt. Naarmate de groep vakdocenten verder groeit kunnen we nieuwe gebieden blijven ontdekken.
 • De lescontent bieden we in versnelde vorm aan voor het Voortgezet Onderwijs, compleet met onderdelenlijst.

Jaarverslag 2022 met beleidsplan 2023 t/m 2025 van Stichting Junior IOT

Jaarverslag PDF betreffende 2022

Dit is het jaarverslag 2022 in PDF formaat, Jaarverslag 2022 – Stichting Junior IOT – Samengevoegd – versie 1.0 gepubliceerd

We volgen in financiële deel van het jaarverslag nu het format van de standaard formulieren. Dit is verplicht vanaf een bepaalde omzet. Het jaarverslag bevat de jaarrekening welke is gepubliceerd op 20 maart 2023.

Jaarverslag 2021 met beleidsplan 2022 t/m 2025

Jaarverslag PDF betreffende 2021

Dit is het jaarverslag 2021 in PDF formaat, zoals we deze publiceren op 29 juni 2022: Jaarverslag 2021 – 29-6-2022 – Stichting Junior IOT – incl financieel

We volgen in financiële deel van het jaarverslag nu het format van de standaard formulieren. Dit is verplicht vanaf een bepaalde omzet.

Het jaarverslag bevat de jaarrekening welke is gepubliceerd op 15 april 2022.

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag PDF 2020

Het jaarverslag over 2020  met financieel overzicht en toelichting door het bestuur geven we in deze pdf: PM-Report1 Jaarverslag Stichting Junior IOT 2020b formatcorr

Toelichting door het bestuur bij Jaarverslag 2020

(zoals opgenomen in jaarverslag pdf)

Nu we terugblikken op 2020 zien we een jaar dat in vele vormen anders is verlopen dan verwacht. Junior IOT was voor Marco de basis om zich niet langer te richten op opdrachten in de IT, maar volledig de overstap te maken naar technologie workshops en lessenseries. Het achter zich laten van de comfortabele wereld van ICT opdrachten is een dappere stap; en zeker in dit meer dan onvoorspelbare jaar.De keuze om als zzp’er de onderwijsmarkt te bestormen, zal betekenen dat er in korte tijd veel lesopdrachten, lesbeschijvingen en jaarprogramma’s voor de betrokken scholen aan het repertoire van stichting Junior IOT worden toegevoegd. Nieuwe opdrachten in MBO en PO worden aangetrokken en de lopende PO opdracht wordt met succes voortgezet.

Voor de stichting is deze aanvulling van online lesmaterialen een invulling van de kerndoelstelling, het inspireren van jongeren om zichzelf de 21e eeuwse technologievaardigheden eigen te maken. De inzet van deze lessen op de scholen zorgen in 2020 voor een concrete omzet – materialen en gereedschappen worden door de betreffende scholen ingekocht bij stichting Junior IOT. De groeiende omzet helpt ons de gratis zaterdag inloop in stand te houden, samen met een aantal andere initiatieven.

De focus op lessen in het PO op basis van onderwijs subsidies lijkt zo te leiden tot een stabiele basis om een verdere groei te kunnen ondersteunen.

Markt in 2020

De doelgroep van de zaterdaginloop verschuift, de oudere kerngroep wordt aangevuld met jonge PO en VO leerlingen. We zien een aantal kinderen met een HB achtergrond. We zien dit terug in de plekken waar we ons programma uitvoeren: PO, met een accent op uitdagen en ontdekken, en middels het project voor meerkunners nu ook met een snufje HB.

Inkomsten verschuiven van donaties vanuit gemeenten en instituten naar de aanschaf van pakketten door PO scholen, vanuit de onderwijssubsidies, ter ondersteuning van de lesprogramma’s. Op het MBO zijn onze specifieke lessenseries ingezet als keuzevak; met de bijbehorende aanschaf van materialen en gereedschappen via de stichting. We zien daarnaast als jonge ANBI stichting een groeiende aandacht van de goede doelen donaties (welke in 2021 een belangrijke plaats zal gaan innemen).

Activiteiten in 2020

We zien dat 2020 een raar jaar is geworden, met corona stops en her-starts. Dit heeft ertoe geleid dat de zaterdag inloop een tijd is gesloten, of een aantal keer in besloten kring heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de andere activiteiten.

Toch hebben de schoolactiviteiten over het algemeen weer doorgang gevonden. In het MBO is hands-on les op één locatie zelfs omgezet naar remote lessen, waarbij we ons nieuwe Arduino onderdelenpakket naar de leerlingen hebben gestuurd. Hieruit is nu de Arduino Bag of Fun ontstaan van Junior IOT.

In de opkomende corona wave, toen de activiteiten op de scholen stil kwam te liggen, hebben we het Junior IOT Face Shield ontwikkeld. In dit project hebben we leren opschalen, van 1 naar 100 shields, doorgroeien naar 1.000 en uiteindelijk naar 10.000 shields. Deze leverden we gratis, of tegen spontane donatie, aan de zorg waar men deze materialen niet kon verkrijgen. Later hebben we ook een breder publiek kunnen bedienen, en hebben we hiermee vanuit commerciële partijen een goede vergoeding kunnen ontvangen.

In de zomervakantie waren voor jeugd veel activiteiten afgelast, omdat organisaties de lange voorbereidingstrajecten door corona heeft moeten afbreken. Samen met Hal25 ontwikkelden we de Junior25 – een technologievakantie in Alkmaar. Met losse zindagen en een hele zinweek konden juniors tegen een kleine bijdrage bij ons aan de slag. We vonden gewoon dat dit nodig was. Deze investering lijkt zich terug te betalen doordat hiermee ons assortiment is verbreed en verdiept.

Door het jaar heen lukt het ons om een aantal extra activiteiten, workshops en lessen te doen op onze eigen locatie, en soms elders. Niet alles kan doorgaan door corona. We doen een perspectief moment met de juniors, en houden een aantal IOT Café’s. We staan ook in kleine vorm op de Eindhoven Maker Faire. We blijven zien hoe belangrijk het is om waar en wanneer mogelijk toch door te blijven gaan.

Vanuit onze IOT werkplaats met de binnenstadsbewoners ontwikkelen we voor Gemeente Alkmaar de nieuwe stadssensoren; een project wat we sinds 2016 in eigen beheer in kleine vorm hebben uitgevoerd. We breiden zo het sensorpark in 2021 uit met 10 stuks omgevingssensoren. Ook in dit project houden we vast aan onze eigenwijze aanpak: eerst doen en dan vergaderen.

Sponsors en partners in 2020

We zien in 2020 een verschuiving in de sponsoring. Gemeente Alkmaar en de Rabobank hebben in de afgelopen jaren een krachtige bijdrage geleverd, en we kunnen steunen op de bijdragen van krachtige partners.

Toch merken we dat we andere bronnen moeten vinden om in de basis de activiteiten voort te kunnen zetten. In het begin van het jaar zetten we daarvoor een eerste stap, middels het leveren van materialen aan enkele scholen – waarvoor we de handelsvoorraden wat laten groeien. Deze nieuwe bron is echter nog niet genoeg om de lijn ook in de zomer nog vast te houden. Gelukkig helpt ons spatmaskers project: doordat de laatste batches door een bedrijf worden gekocht, kunnen we zonder grote zorgen telkens de huur weer betalen. Tegelijk leren we hoe we een groter project moeten runnen waarbij we veel kanten bedienen. We kunnen blijven bestaan.

Aan het eind van het jaar ontvangen we zelfs spontane aanbiedingen van nieuwe sponsors. Spontane reacties, met zelfs grotere bedragen dan de voorgaande jaren. Hiermee durven we vol goede moed onze gebruikelijke nieuwe projecten te bedenken. De gemeente sluit weer aan met een betaalde opdracht voor onze techniekers, we komen weer in een spannende interne split tussen inkoop en resultaat. Goede spanning, en belangrijker: niet alleen blijven we bestaan, er is in dit gekke jaar zelfs weer plek voor onze dromen en onze missie.

Deze nieuwe ontwikkelingen zet ons weer op het goede pad: we zien waardering voor wat we doen in onze missie. We houden vast aan onze groeikansen: het spontaan verzinnen van meer, grotere, en dapperdere inspiratie projecten. We bedanken onze volhardende én nieuwe sponsors en partners, want samen lukt het om ook in 2020 weer te bouwen aan onze missie.

Huisvesting in 2020

De mogelijkheden om mee te verhuizen naar ‘de Drukkerij’ worden steeds kleiner. Kostenplaatje blijft vaag, maar indicatie is dat de meterprijzen boven de marktwaarde zou kunnen uitkomen. We voelen ons als maatschappelijk initiatief niet meer aangesloten.

Tegelijk lijkt de herontwikkeling bij Hal25 nog niet in 2021 te zullen beginnen. We blijven nog even op onze plek. Het voelt als een wat onzekere situatie – waar we inmiddels prima aan gewend zijn.

Kansen en vooruitblik voor 2021 en verder

We blijven nog even op onze plek in Alkmaar. Voor de zekerheid maken we ons extra zichtbaar. Brutaal zetten we een nieuwe pot gele en zwarte verf klaar om ons logo nog duidelijker te laten zien.

Het lijkt erop dat we de leerkrachten in het onderwijs kunnen enthousiasmeren. Daarom willen we de leerkrachten nog eens voordoen hoe ze zelf op school met technologie aan de slag kunnen. We herkennen immers dat er voor ons zelf niet genoeg uren in de week zitten; we willen immers nog meer kinderen inspireren voor technologie.

We zien dat we aan het veranderen zijn. Het is goed om na te denken over een eventuele groeidoelstelling. Zullen we komende jaren gaan groeien, verhuizen, écht groot worden, of iets volledig anders gaan doen? Het antwoord is nog steeds erg afhankelijk van de mensen die bij ons de activiteiten in gang zetten. Geen idee hoe de komende jaren er uit gaan zien, maar één ding is zeker: We hebben er zin in!

 

Beleidsplan Junior IOT 2019 – 2020

Stichting Junior IOT is geregistreerd in juli 2019, en vervolgt de beleidslijnen vanuit de voorgaande jaren.

Marktontwikkeling medio 2019

Huidige stand per juli 2019:

 • Junior IOT wordt vanuit contactpersonen binnen de gemeente actief betrokken om mee te denken over ontwikkelingen in onderwijs PO en VO in regio Alkmaar. Aantal nieuwe contactmomenten met PO scholen groeit iets, en bestaande contacten met VO blijven in stand.
 • Er is een groeiende aandacht vanuit ouders PO/HB en leerlingen VO voor de zaterdaginloop en de projecten.
 • Het evenement voor ter ere van één jaar Junior IOT bus werd bezocht door zo’n 40 betrokken mensen. Vanuit het onderwijs echter minder mensen dan verwacht.
 • De hoop om veel mensen uit het onderwijs aan te trekken komt nog niet uit. Via leraren de aandacht voor onze programma’s vergroten is iets wat niet vanzelf gaat.
 • Het mini-evenement voor junior deelnemers in de zomer werd bezocht door 12 juniors, voornamelijk PO/HB, met betrokken ouders. Junior IOT kan deze groep veel bieden.
 • Marco geeft één dag per week les op PO, Atalanta. Er is een na-schoolse inloop gestart waar de leerlingen vanuit hun eigen interesse aan de slag gaan en elkaar helpen. Strikt genomen staat deze activiteit deels los van Junior IOT.
 • Programma’s naast de inloop lopen soms anders dan een jaar geleden. Onze oudere juniors hebben in de hogere klassen op school nu minder tijd, en maken keuzes. De nieuwe aanwas is nog niet zover dat ze hieraan meedoen.

Kansen en ontwikkelingen medio 2019

 • De zaterdaginloop zetten we voort, de vrijheid en geborgenheid binnen de groep zullen we meer benadrukken. Nadruk op junior begeleiding as-it-happens, volwassenen gaan nog meer op afstand. De ouders spelen een rol vwb verantwoordelijkheid maar niet voor de inhoud.
 • De ‘oude kern’ deelnemers die langer bij ons zijn hebben nu allen een sleutel waardoor ze op eigen tijden in de bus kunnen werken. Eigenaarschap binnen deze groep zullen we meer benadrukken, en we hopen dat via deze route meer contact met hun scholen ontstaat.
 • PO/HB contacten groeien, en dit is een doelgroep die behoorlijk vergeten lijkt te zijn. Betreffende deelnemers of betreffende doelgroep zullen wee niet met name noemen, maar zijn de inspiratie voor de ontwikkelingsrichting.
 • Onze nadruk op de denkers, ontwerpers, de nieuwe uitvinders van de toekomst; dit blijkt een passende en inspirerende keuze. We houden vast aan projecten waarbij écht zelf wordt gebouwd en ontworpen voor spannende onderwerpen zoals battlebots en raketten.
 • Atalanta, voor schooljaar 2019-2020 wordt Marco een halve of een hele dag per week via de bibliotheek ingehuurd om de lessen te geven. Financieel staat dit los van Junior IOT. Wel worden de programma’s hierin toegepast en ge-fine-tuned. Deze activiteit helpt de toepasbaarheid te toetsen en te verbeteren.
 • Naar het onderwijs toegaan, via leraren, schooldirecteuren en bestuurders – dit blijven we volhouden. We denken te kunnen helpen in het denken vanuit de leerlingen. Het is niet direct de verwachting dat hier veel uitkomt. Mogelijk een kans dat onderwijs bestuurders een specifiek lokaal inrichten waar we onze ideeën kunnen toepassen. Een kleine kans dat Marco via inhuur op meer scholen workshops kan geven.
 • Programma’s naast de inloop; we zullen keuzes maken. Meer afgestemd op de signalen vanuit onze oudere juniors. Tegelijk zullen we de extra programma’s doelgerichter gaan inzetten, bijvoorbeeld voor meer zichtbaarheid op de juiste momenten of het sturen op onze doelgroep.

Standplaats medio 2019

De ontwikkeling rond onze huidige standplaats is onzeker, maar op dit moment niet dringend. We spreken ondertussen (intens) over een mogelijke nieuwe plek bij de Drukkerij en denken met een samenwerking van de Kaasfabriek, Videolab, en Junior IOT een ruimte van ca. 750-1000 m2 te gaan gebruiken in een verhouding 2/4 – 1/4 – 1/4 (KF en Junior IOT verdeelt de grote hal 2/3 – 1/3). Daarnaast denken we mee aan het gasfabriek terrein, en kunnen andere mogelijkheden ontstaan in de binnenstad.

Voor een eventuele verhuizing wordt verwacht dat de maandhuur gelijk blijft, en dat de grove kosten voor het casco geschikt maken van de locatie door de gemeente worden gedragen. Wel verwachten we kosten voor verplaatsen, herinrichten en aanpassen van onze opstallen en spullen aan de nieuwe plek. Het komt dan ook goed uit dat bijna al onze spullen al goed op wielen staat.

Werkzaamheden en activiteiten 2019 en 2020

Locatie en machines

Stichting Junior IOT draagt zorg voor het verder inrichten en voortzetten van de Junior IOT werkplaats, op de locatie naast Hal25 in Alkmaar. De locatie inclusief werkplekken en apparatuur wordt ingericht en in stand gehouden. Dit betekent:

 • Actueel onderhoud aan de bus en bijgebouwen om deze veilig en bruikbaar te houden voor workshops en inloop.
  • Reeds gedaan: Aanschaf, plaatsing en eerste inrichting van de Star Wars bus in 2018; aanschaf airco voor koelen en verwarmen in 2018; buitenkeuken in 2018; glazen arena in 2018; pipo wagen voor opslag in 2019; uitbreiding werkplekken, tweede 3D printer, betere soldeerapparatuur, 10 extra laptops in 2019; stormvaste partytent voor IOT Café in 2019.
  • Verwacht: onderhoud en uitbreiding van plekken en apparatuur in lijn met het voorgaande, met vergelijkbare uitgaven.
 • Onderhoud aan bus en bijbehorende voertuigen, voldoende om deze incidenteel te kunnen verplaatsen.
  • Reeds gedaan: Permanente acculaders in 2018; reparatie hoofd relais in 2019.
  • Verwacht: Vervanging van accu’s; reparatie om bus weer te laten starten; aanbrengen voorzieningen om deze ook sleep-baar te maken.
 • Onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen aan inrichting en machines om deze veilig en bruikbaar te houden voor workshops en inloop.
  • Reeds gedaan: Aanschaf 10 laptops, één 3D printer, soldeerapparatuur, spullen in 2018; aanschaf airco voor koelen en verwarmen in 2018; uitbreiding werkplekken, tweede 3D printer, betere soldeerapparatuur, 10 extra laptops in 2019.
  • Verwacht: onderhoud en uitbreiding van apparatuur en inrichting in lijn met het voorgaande, tegen vergelijkbare kosten. Zodra we meer ruimte tot onze beschikking krijgen ontstaat de wens voor grotere machines.

Inloop, workshops, andere activiteiten vanaf medio 2019

Stichting Junior IOT zorgt voor de workshops, inloop, en andere contactmomenten op onze eigen locatie voor de doelgroep.

 • In de regel is elke zaterdag middag van 12.00 tot 17.00 de junior inloop.
  • Reeds gedaan: Vanaf begin 2017 is er een wekelijkse inloop, voornamelijk bezocht door VO-deelnemers van de challenges; vanaf mei 2018 is de inloop in de bus, en recent is groeiende deelname merkbaar vanuit PO en HB. Aantal werkplekken is uitgebreid en doorgaans komen 4 tot ca 12 mensen op de inloop, het aantal groeit. Deelname is gratis.
  • Verwacht: Wekelijkse inloop blijft doorgaan. Het deelnemer aantal kan nog iets groeien en deelnemers worden daarbij zelfstandiger. We zetten een potje neer voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten van 2,50 per bezoek en/of we vragen online donaties voor bijvoorbeeld een nieuwe machine.
 • In overleg met scholen wordt door-de-week één middag beschikbaar gesteld voor leerling activiteiten.
  • Reeds gedaan: 2019 Q1 en Q2 wekelijks één middag opengesteld, aanloop van enkele leerlingen; Casper heeft als Jan Arentsz leerling de GPS tracker workshop aan brugklassers gegeven; enkele deelnemers uit de kern werken ook door de week aan schoolprojecten die meetellen op PCC extra.
  • Verwacht, onder meer: In schooljaar 2019-2020 stellen we de ruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld het 3D printer project door Quinten van Jan Arentsz; PCC extra projecten vanuit de leerlingen. We zullen hiervoor een budget moeten reserveren.
 • Evenementen en activiteiten gericht op onze doelgroep, al dan niet met de juniors die betrokken zijn bij onze projecten.
  • Reeds gedaan: Diversen zoals: Rakettendag bij ESA, bezoek aan lancering model raketten; Prachtstraatjes, Junior IOT inloop in de V&D; GPS tracker ballon op open dag Jan Arentsz.
  • Verwacht, onder meer: TTN-conference in Amsterdam, Eindhoven Maker Faire, DojoCon2019.
 • Evenementen en activiteiten op uitnodiging van, of in samenwerking met derden. We rekenen wellicht een onkostenvergoeding.
  • Reeds gedaan: Diversen, zoals: OBA, Junior IOT workshops in Amsterdam; FNV, samen met Kaasfabriek ruimte en workshops voor stakingsochtend; F&M, Junior IOT workshop in het Filmhuis.
  • Verwacht, onder meer: SurfSara, Junior IOT workshops bij open dag super computing centrum Amsterdam.
 • Workshop IOT (avonduren) en tweemaandelijks IOT Café
  • Reeds gedaan: We hebben nu 6 tot 10 workshops gedaan van drie avonden elk. Deelnemers komen om heel verschillende redenen naar deze workshops. De bijdrage in de onkosten is verhoogd van 0 naar 45 euro. Deelname aantal is (te) beperkt, maar prijs wordt niet genoemd als issue. Het IOT Café is gestart als terugkom dag, maar wordt ook een netwerk moment. De workshop met bijbehorend IOT Café is een goede thermometer om te weten wat er speelt, en ons netwerk vast te houden en verder uit te breiden.
  • Verwacht: Deelname kosten aan de workshop worden verhoogd naar 90 euro, workshop iedere maand in te plannen, maar afzeggen bij weinig deelname. IOT Café tweemaandelijks voortzetten.
 • Junior IOT international
  • Reeds gedaan: streven uitgesproken op meerdere plekken een onafhankelijke Junior IOT te laten ontstaan; Junior IOT international website en folder als inspiratiebron; Paola heeft met Byanka een businessplan opgesteld; Paola heeft in NYC onderzoek gedaan (kosten worden niet gedragen door Junior IOT); bezoek gepland aan makerspace in CT.
  • Verwacht: Bezoek aan CT makerspace, inventarisatie van mogelijkheden aldaar. Kosten anders dan foldermateriaal en andere PR-middelen worden niet gedragen door Junior IOT.
 • Delen van informatie
  • Reeds gedaan: Lesprogramma ‘Soldeeroefening’ uitgeschreven als folder en uitgedeeld op het NOT; meerdere lesprogramma’s uitgeschreven, ook in het Engels, en beschikbaar als folder. Een eerste project is via GitHub gedeeld;
  • Verwacht: Gerichter foldermateriaal ontwikkelen; samenwerking zoeken met partijen binnen en buiten Nederland die de formule verder verspreiden; passend copyright kiezen om de kwaliteit van de formule en de materialen te borgen. We gaan alle projecten delen via Github, en kiezen een passende licentievorm om de hele wereld toegang te geven.
 • Hergebruik van onze projecten
  • Reeds gedaan: Montessori Amsterdam heeft ons GPS-ballonnen project uitgevoerd en verbeteringen teruggekoppeld.
  • Verwacht: Deze lijn voortzetten, netwerk verder uitbreiden.
 • Publiciteit
  • Reeds gedaan: Publiciteit hebben we gezocht via bestaande kanalen, gratis websites, partners, Facebook, LinkedIn waarbij de kosten zeer beperkt zijn gehouden. Een aanbod om tegen betaling (3500 euro) een advertentie of artikel te plaatsen in een blad voor schoolleiders is vriendelijk afgewezen, immers dit is ondenkbaar binnen ons beleid.
   Daarnaast is via onze partner JustBetter een internationale versie van de website opgezet. We laten professioneel drukwerk maken voor folders, herkenbare visitekaartjes en project banners. Visitekaartjes en folders worden graag meegenomen.
  • Verwacht: Nieuwe visitekaartjes te maken voor Stichting Junior IOT; nieuwe product- of project folders; per challenge een project banner te maken. Een grotere publicatie in bijvoorbeeld CT magazine?
 • Sponsors
  • Reeds gedaan: onder andere Gemeente Alkmaar, Rabobank Alkmaar, JustBetter, ICTvanafMorgen, IT=Alkmaar als sponsor.
  • Verwacht: Sponsorplan maken: Deze sponsoren waar van toepassing weer aanschrijven cq bezoeken voor nieuwe bijdrage. Meer noemen in publicaties.
 • Andere partners
  • Reeds gedaan: met Conrad een samenwerking op meerdere gebieden besproken, is niet doorgezet.
  • Verwacht: Samenwerking met een partij overwegen voor product en/of lespakket met als doel een wijdere verspreiding van onze inspiratie.

Vooruitblik: werkzaamheden en activiteiten 2021 en 2022

Junior IOT groeit binnen de genoemde aandachtspunten. De activiteiten zullen de komende jaren onze maatschappelijke verantwoording blijven benadrukken. Thema’s blijven vanuit de juniors: technologie vaardigheden van deze eeuw, zelfredzaamheid en samenwerken, bedenken en uitvinden, IOT en citizen science, kennis en data.

De financiële bijdrage van sponsors en partners wordt volledig aangewend voor deze maatschappelijke doelstelling.

Het werven van gelden vanaf medio 2019

In de afgelopen jaren hebben partners en sponsors bijgedragen voor ongeveer de helft van de kosten van de werkplaats en de projecten. Een deel van de bijdrage is in natura, maar ook in de vorm van een significante financiële bijdrage. De andere helft van de kosten zijn in de afgelopen jaren gedragen door Marco cq Dataschrift.

Voor de komende periode is het doel om de kosten af te kunnen dekken via sponsors en andere inkomsten. Zodra de oprichting van de stichting met alle details geregeld is, schrijven we de bestaande sponsors weer aan, waarbij we hulp zoeken vwb schrijfwerk en documentatie.

Binnengekomen sponsorgelden worden in overleg met de gever toegekend aan specifieke projecten en doelstellingen zoals genoemd in dit plan. Het besteden van de gelden wordt gemonitord, De jaarrapportage geeft inzicht in binnengekomen gelden en de bestedingen. Reserves dienen enkel om continuïteit te borgen van de huidige activiteiten en ontwikkelingen, zoals genoemd in dit plan.

Overzicht en balans afgelopen periodes

Het overzicht van details en cijfers van afgelopen jaren is beschikbaar op onze financiële pagina: https://junioriot.nl/sponsors-achter-de-schermen/
Als stichting is vanzelfsprekend om deze informatie te publiceren – echter, omdat niet iedereen zich comfortabel voelt om inzicht te hebben in de bedragen doen we dat op een terughoudende manier. De informatie is daarom op onze website achter een wachtwoord toegankelijk. Vraag ons om het wachtwoord.

Projectplan en begroting

Het overzicht van details en cijfers van de planning van het lopende boekjaar is beschikbaar op onze financiële pagina: https://junioriot.nl/sponsors-achter-de-schermen/
Als stichting is vanzelfsprekend om deze informatie te publiceren – echter, omdat niet iedereen zich comfortabel voelt om inzicht te hebben in de bedragen doen we dat op een terughoudende manier. De informatie is daarom op onze website achter een wachtwoord toegankelijk. Vraag ons om het wachtwoord.