In de strijd tegen corona leveren we onze spatmaskers aan de zorg, Casper heeft ons ontwerp uitgetekend op basis van gewone kantoorartikelen en een perforator op stand 888. De naam Junior888 is afgeleid van het ontwerp Brussel888. Onze nieuwste toevoeging is de JuniorClip, een verbinder om mondmaskers toch te kunnen gebruiken die met een te losse pasvorm aan de zorg zijn geleverd.

Meer details lees je op https://junioriot.nl/junior-iot-tegen-corona/

Achtergrond

Op dit moment lijkt er in onze regio vooral behoefte te zijn aan spatmaskers of face shields; de gezichtsmaskers die de spuugdeeltjes tegenhouden. Deze worden dan wel altijd gebruikt in combinatie met een mondmasker.

Een gezichtsscherm, spatmasker of face shield bestaat uit een transparant vel wat om het gezicht gevouwen wordt. Om dit op zijn plek te houden wordt meestal een kunststof hoofdband gemaakt, wat met een elastische band op het hooft wordt gedragen.

Hoe komen we tot dit ontwerp

In de aanloop naar ons ontwerp volgen we een aantal online discussies. We zien diverse varianten die bij verschillende ziekenhuizen worden getest. Via het ziekenhuis in Alkmaar horen we dat hergebruik van zon beschermingsmiddel is toegestaan als het product in een chloor sopje kan worden gereinigd, ze vertellen echter dat ze nu al genoeg producten hebben. op sommige plaatsen wordt overwogen of een afscherming nodig is boven het voorhoofd, al snel blijkt dat bijvoorbeeld in Duitsland de ziekenhuizen hier niet om vragen. In alle creatieve variaties komt er één ding naar voren: het moet snel te produceren zijn en eenvoudig van standaard materialen in elkaar worden gezet.

Met kantoor artikelen die voldoende op voorraad blijven

Ondertussen volgen eind maart de verschillende ontwerpen bij de diverse makersgroepen elkaar snel op. We zien dat één specifiek ontwerp goede reacties krijgt, en bovendien sneller te printen is dan de anderen. Deze Brussel888 is een eenvoudige, comfortabele hoofdband met bevestigingshaken voor een dun elastiek. Een transparant vel A4 wordt met een perforator in stand 888 voorzien van vier gaten en eenvoudig op de band vastgeklikt.

Transparante A4 vellen van Copycentre Alkmaar

Voor de ontwerpfase sponsort Copycentre Alkmaar 100 transparante A4 vellen. Dit is 200 micro dik, en gemaakt van een heldere kunststof (temperatuur bestendig materiaal, bedoeld voor de seal machine). We gebruiken dit als een degelijk en super helder scherm.

Voor de grotere aantallen kiezen we later 180 grams PVC vellen. De leverbaarheid blijkt inmiddels minder te worden, dus we bestellen snel een paar stapels. Dit materiaal blijkt iets dunner, maar nog steeds voldoende. Als we meerdere vellen op elkaar leggen dan zien we een kleine vertroebeling in het materiaal. We zijn dan ook benieuwd hoe dit zich in het verbruik zal houden.

 • Voorblad Gbc A4 Pvc 180 micron Transparant –> tip: zoek voor specifieke toepassingen een iets dikkere variant

Let op, in de online discussies zien we dat mensen met de lasersnijder aan de slag gaan. Vellen van PVC mag je absoluut nooit met de lasersnijder bewerken vanwege de giftige dampen. Kies dan een ander, meer geschikt materiaal.

Het getal 888 is nu ons symbool voor de eenvoudige productie

We gebruiken transparante vellen A4, die bijna overal te vinden zijn. In de productie geven we deze vellen alleen nog een 888 perforatie met een gewone huis tuin en keuken perforator.

De gebruiker kan het vel natuurlijk zelf verder aanpassen, wie dat nodig vind kan zelf met een schaar nog een hoekje afronden.

Elastische bevestiging

We ontdekken dat de bekende brede post elastieken eigenlijk prima werken. Dit materiaal is overal goed op voorraad. Voor een extra luxe versie gebruiken we knoopsgat elastiek band, waarbij de modebewuste gebruiker zelf nog op zoek kan naar band in verschillende kleuren.

De post elastieken werken prima. Je haakt er makkelijk twee of drie aan elkaar. En met een extra knoop erin maak je ze indien nodig iets korter. We zien bij de afnemers dat iedereen een verschillende combinatie nodig heeft om het juiste gevoel te vinden. Daarom bestellen we snel verschillende maten elastiek.

 • Elastiek 77 Standard 120x8mm 1kg, 440 stuks per zak van 1 kg
 • Elastiek 64 Standard 90x5mm 500gr, 440 stuks per doos van 500 gr
 • Elastiek 68 Standard 140x5mm 500gr, 285 stuks per zak van 1 kg

Hiermee maakt de gebruiker zelf een combinatie:

 • Small: 18 cm, 9 + 9
 • Medium: 23 cm, 9 + 14
 • Large: 28 cm, 14 + 14

Eerste stap: stapelbaar productie model voor de 3D printer

Casper tekent het ontwerp opnieuw uit om een paar aanpassingen te maken. Het wordt nu stapelbaar om veel items tegelijk te 3D printen. De details in de print zijn nu geschikt voor meerdere soorten printers, getest door Joost. Casper verplaatst de vier bevestigingspunten zodat het beter past bij de 888 perforatie. De haakjes maakt hij groter om nu ook het brede post elastiek te kunnen gebruiken.

De support structure wordt eerst gevormd door de speciale mogelijkheden voor Support Enforcement in PrusaSlicer. Roel ontwerpt daarna in de STL een built-in micro support, En Menno creëert een vorm waarbij helemaal geen support meer nodig is. Spannend, maar het werkt! Daarmee is ook het lastige en soms pijnlijke karwei niet meer nodig van het verwijderen van het support.

In de verschillende fases zien we dat de variatie aan printers ook een eigen behoefte heeft aan verschillende brim sterktes. Op een gegeven moment hebben we onze vingers genoeg bezeerd tijdens het afpellen van het onderste laagje. Marco hoort Roel uitleggen hoe we iets aan de onderkant moeten regelen, en dit wordt al snel vertaald naar de wens voor een afscheurstrip in de volgende versie.

Eerste 1000 leveringen

Op 8 april hebben we de eerste spatmaskers afgeleverd bij de eerste afnemer, 50 stuks voor Esdege-Reigersdaal, die de spatmaskers heeft uitgedeeld aan de verschillende zorglocaties. Tandartsen staan bijna in de rij, en daarna gaat het snel. Op 16 april hebben we er bijna 1000 geproduceerd en uitgeleverd.

Tot onze verbazing verschijnen de eerste enthousiaste foto’s al bijna direct op facebook!

 

Ontwerp update V2.1

Na de ervaring van de eerste 1000 stuks gaan Joost, Menno, Roel en Casper nog een keer aan de slag met het ontwerp. In de update log lezen we nu:

V2 – 2020-04-18 #mdel

  • changed shape of holes from circulair to hexagon to increase printability
  • changed shape of sheet holders to print completely without support
  • added first layer support structure to reduce waste and manual labour, this also reduces the footprint slightly for small bed sizes.

V2.1 – 2020-04-19 #mdel

  • added extra support to the hooks on the sides to get a cleaner print

Het nieuwe model is al meegemengd in de leveringen die dit weekeinde naar de afnemers zijn gegaan, en we zijn benieuwd naar de reacties.

Print je mee?

Graag hebben we nog meer mensen die de 3D prints willen maken. Meer details lees je op https://junioriot.nl/junior-iot-tegen-corona/

In the fight against corona, we like to deliver face shields to healthcare. Casper created our design. We call it the Junior888 because it is derived from the Brussel888. The number 888 means that it is made of office items and a perforator on stand 888.

You can read more details on https://junioriot.org/junior-iot-against-corona/.

Background

At the moment there seems to be a particular need in our region for face shields; the face masks that stop the spit particles. These are always used in combination with a mouth mask.

A face shield, spray hood or face shield consists of a transparent sheet that is folded around the face. To keep this in place, a plastic headband is usually made, which is worn with an elastic band on the head.

How do we come up with this design

In the various discussions we see various variants that are being tested at different hospitals. Through the hospital in Alkmaar, we hear that re-use is allowed if the product can be cleaned in a chlorine solution – but they already have enough products. When considering whether a seal above the forehead is necessary, it turns out that hospitals in Germany, for example, do not ask for this. In all creative variations, one thing comes to the fore: it has to be quick to produce and easy to assemble from standard materials.

From office items that remain in stock

In the meantime, at the end of March, the various designs by the various groups of makers are rapidly succeeding each other. We see that one specific design gets good reactions, and is also faster to print than the others. This Brussel888 is a simple, comfortable headband with mounting hooks for a thin elastic band. A transparent sheet of A4 is provided with four holes by means of a perforator in position 888 and simply snapped onto the belt.

Transparent A4 sheets from Copycentre Alkmaar

For the design phase Copycentre Alkmaar sponsors 100 transparent A4 sheets. This is 200 micro thick, and made of a temperature resistant plastic. We experience this as solid, and super clear.

For the larger quantities we order 180 gram PVC sheets. Deliverability appears to be decreasing by now, so we quickly order a few stacks. This material turns out to be slightly thinner, but still sufficient. If we put several sheets on top of each other, we see a small cloudiness in the material. We are therefore curious to see how this will hold up in consumption.

 • Cover sheet Gbc A4 PVC 180 micron Transparent –> tip: look for a slightly thicker sheet.

Attention, in the online discussions we see that people want to work with the laser cutter. Sheets made of PVC should absolutely never be processed with the laser cutter because of the toxic fumes. Then choose another suitable material.

The number 888 stands for simple production

We use transparent A4 sheets, which can be found almost everywhere. In production we only give these sheets an 888 perforation with a regular home garden and kitchen perforator.

The user can of course further adjust the sheet himself, whoever finds it necessary can round off a corner with scissors.

Elastic fastening

We discover that the well-known wide post elastic bands actually work fine. This material is well stocked everywhere. For an extra luxurious version we use buttonhole elastic, which seems to be a little less in stock.

The post elastics work fine. You can easily hook two or three together. And with an extra button in it you can make them a little shorter if necessary. We see in real life that the wide elastic bands don’t stay in the hair, which is very annoying with narrow elastic bands.

We soon see at the customers that everyone needs a different size to find the right feeling. That’s why we choose to order different sizes of elastic bands.

 • Elastic 77 Standard 120x8mm 1kg, 440 pieces per bag
 • Elastic 64 Standard 90x5mm 500gr, 440 pieces per box
 • Elastic 68 Standard 140x5mm 50gr, 28 pieces per box

This allows the user to create a combination:

 • S
  • 18 cm, 9 + 9
  • 21 cm, 9 + 12
 • M/L
  • 23 cm, 9 + 14
  • 24 cm, 12 + 12 this one is a bit stiffer
  • 26 cm, 12 + 14
 • XL
  • 28 cm, 14 + 14

Stackable production model

Casper redraws the design to make a few adjustments. It now becomes stackable to 3D print many items at the same time. The details in the print are now suitable for multiple types of printers, tested by Joost. Casper moves the four attachment points to better fit the 888 perforation. He makes the hooks bigger to be able to use a wide post elastic.

 

First test delivery

On April 8th we delivered the first tests at the first customer, 50 pieces for Esdege. They are going to hand these out to the different care locations. We will soon bring an extra delivery.

Do you print with us?

We would like to have more people who want to make the 3D prints. You can read more details on https://junioriot.org/junior-iot-against-corona/