Algemene leveringsvoorwaarden van Junior IOT

Met deze algemene leveringsvoorwaarden geven we de officiële toelichting op onze afspraken over onze leveringen. Dit kan te maken hebben met:

  • het leveren van producten, machines en/of gereedschappen
  • het geven van workshops en/of demonstraties
  • het ter beschikking stellen van de locatie
  • het schrijven of leveren van lesprogramma’s
  • het leveren van andere diensten

Stichting Junior IOT heeft als doelstelling de inspiratie te bevorderen voor technologie onderwerpen. Als deel van ons dienstenpakket geven we workshops en lessen, wat bij ons op of uw locatie kan gebeuren. Voor het uitlenen van leerkrachten tegen uurtarief maken we zelf concrete ZZP afspraken met de betreffende leerkracht, in combinatie met onze materialen, machines en gereedschappen. Onze algemene voorwaarden staan tevens model voor de afspraken met de betreffende leerkracht.

Schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Junior IOT wordt schriftelijk vastgelegd. Dit is de getekende offerte. Betreffende de relatie cq arbeidsverhouding wordt nadrukkelijk verwezen naar FNV “Modelovereenkomst variant Geen werkgeversgezag” te vinden op https://fnvzzp.nl/zelfstandig-ondernemen/modelovereenkomst-fnv-zzp

Betalingstermijn

Wij verzoeken u elke factuur zo snel mogelijk doch binnen uiterst 14 dagen te voldoen. Reclamaties binnen 7 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van betalingstermijn geldt voor elke maand of gedeelte daarvan een opslag van 2% buiten eventuele wettelijke bepalingen.
Bij overschrijding en/of herinnering dient bovendien in het vervolg de factuur per direct doch uiterst binnen 5 dagen te worden uitbetaald.

Levering van producten, levertermijn en garantie

Wij leveren volgens de in de offerte genoemde termijn. Indien betreffende producten op voorraad zijn dan spreken we doorgaans een levertermijn af van 2 weken. Ophalen van de producten is in overleg goed mogelijk.

We streven naar voordelige projecten welke ook geschikt zijn voor ‘op de keukentafel’. Dit geeft maar beperkte mogelijkheden voor garantie. Mocht de apparatuur bij aankoop niet werken dan bieden we een vervangend exemplaar of restitutie van de prijs zonder verdere discussie.
We vinden dat de apparatuur geschikt zal zijn voor goed hobbymatig gebruik, en afhankelijk van de prijs tot een jaar lang om de week een uurtje te worden gebruikt; bij hogere eisen verwijzen we naar industriële apparatuur in een hogere prijsklasse. Lees vooral ook over onze ervaring met de betreffende producten.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product

Veiligheid en deskundig gebruik

Als begeleider of docent ben je vakbekwaam en ben je bekend met de materie. Je neemt passende maatregelen zodat bewust en verantwoordelijk wordt omgegaan met veiligheid, en je geeft de gebruiker instructie over de gevaren. In onze werkbeschrijvingen geven we gerichte aanwijzingen. Lees bijvoorbeeld ook ‘safety first’ in https://junioriot.nl/soldeeroefening/

Afspraak is afspraak

Junior IOT en opdrachtgever handelen in de geest en bedoeling van onze afspraken. Verschillen worden in open overleg besproken om tot een schappelijke en billijke oplossing te komen, alvorens uitspraak wordt gezocht via FNV Zelfstandigen.

De in de offerte vastgelegde afspraken, bedragen, betalingsregels worden opgevolgd – inclusief deze algemene voorwaarden. Andere invloeden, bijvoorbeeld (en niet beperkt tot) een al dan niet centraal door opdrachtgever opgelegde korting of andere betalingsregels worden gecompenseerd middels een opslag van gelijke grootte op de offertes.

Aansprakelijkheid

Junior IOT heeft een aansprakelijkheidsverzekering, en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Junior IOT beperkt zich tot hetgeen wat door deze verzekering is afgedekt. Bovendien zal het bedrag van een eventuele claim niet groter zijn dan de facturatie van de afgelopen twee maanden voor de betreffende opdracht, en tevens zal het totaal van eventuele claims de opdrachtsom niet overtreffen.

Geheimhoudingsplicht

Junior IOT houdt zich aan geheimhouding van alle informatie en middelen welke voor de uitvoering van de opdracht zijn verkregen, voor zover de wenselijkheid van deze geheimhouding redelijkerwijs aangenomen kan worden.

IP en Public domain

Junior IOT streeft ernaar om alle lesmaterialen en publicaties open en toegankelijk te maken voor iedereen. Hierbij is onze stelregel dat als een werk mede is ontstaan middels publieke gelden, dat de resultaten open beschikbaar zullen zijn. Om de toegankelijkheid van ons werk te garanderen willen we dat ons label ‘Junior IOT’ aan ons werk gekoppeld blijft, we verzorgen op verzoek een aangepaste versie van de materialen.

Het Intellectual Property van een in opdracht geproduceerd idee of schrijfwerk (hieronder vallen bijvoorbeeld ideeën, uitvindingen, publicaties, lesmateriaal en ander schrijfwerk) is van Junior IOT, en wordt daarmee bij voorkeur deel van het public domain indien: (a) het werk gratis is gedaan, of (b) het uurtarief is lager dan 35 euro én opdrachtgever geeft binnen 3 maanden geen toepassing aan betreffend idee of schrijfwerk, of (c) het idee of schrijfwerk betreft iets in het public domain, ofwel iets wat eenieder eenvoudig kan verkrijgen. Opdrachtgevers behouden in alle gevallen een gebruiksrecht, en ziet hierin geen reden voor eventuele restitutie.