Algemene leveringsvoorwaarden van Junior IOT

Met deze algemene leveringsvoorwaarden geven we de officiële toelichting op onze afspraken over onze leveringen. Dit kan te maken hebben met:

  • het leveren van producten, machines en/of gereedschappen
  • het geven van workshops en/of demonstraties
  • het ter beschikking stellen van de locatie
  • het schrijven of leveren van lesprogramma’s
  • het leveren van andere diensten
  • sponsorbijdragen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Junior IOT, Junior IOT Onderwijs BV, en mogen gebruikt worden door de partners binnen het Junior IOT landschap.

Stichting Junior IOT heeft als hoofddoelstelling: het inspireren van juniors voor moderne technologie.

ANBI status: Bij deze doelstelling past het goed dat we als ANBI stichting geen winst zullen maken. Het bestuur van de stichting voert de bestuurderstaken uit zonder vergoeding. Statuten vermelden hoe we op verantwoordelijke manier omgaan met onze middelen. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te noteren.

Als deel van ons dienstenpakket ondersteunt Junior IOT de plaatsing van ‘onze’ vakdocenten, in combinatie met onze materialen, machines en gereedschappen. We benadrukken dat zo’n inzet door betrokken partijen altijd wordt gezien als een directe afspraak tussen de vakdocent en de opdrachtgever, waarbij onze algemene voorwaarden en andere afspraken tevens model staan voor de afspraken tussen opdrachtgever en de betreffende vakdocent.

Schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Junior IOT wordt schriftelijk vastgelegd. Dit is de getekende offerte. Betreffende de relatie cq arbeidsverhouding wordt nadrukkelijk verwezen naar FNV “Modelovereenkomst variant Geen werkgeversgezag” te vinden op https://fnvzzp.nl/zelfstandig-ondernemen/modelovereenkomst-fnv-zzp

[toevoeging 20 april 2020] Wat bij geen schriftelijke overeenkomst

We merken in de interactie met onze contacten dat een lossere houding wederzijds wordt gewaardeerd. Ook dan geldt “we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen”. Indien afspraken relevant zijn voor één van beide partijen is een schriftelijke vastlegging (mail, pdf, chat, sms,…) nodig om te kunnen verwijzen naar de gemaakte afspraken en om wederzijds te kunnen reclameren. Bij mondelinge afspraken verwachten we een souplesse waarbij garantie, levertijden en andere afspraken in goed overleg worden gehanteerd.

Betalingstermijn

Wij verzoeken u elke factuur zo snel mogelijk doch binnen uiterst 14 dagen te voldoen. Reclamaties binnen 7 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van betalingstermijn geldt voor elke maand of gedeelte daarvan een opslag van 2% buiten eventuele wettelijke bepalingen.
Bij overschrijding en/of herinnering dient bovendien in het vervolg de factuur per direct doch uiterst binnen 5 dagen te worden uitbetaald.

[toevoeging 20 april 2020] Sponsorbijdragen en donaties zonder wederzijdse verplichting

Met sponsorbijdragen en andere donaties zonder wederzijdse verplichting gaan we vrijblijvend om. Restricties en bepalingen vanuit Junior IOT zijn hierbij niet aan de orde.

Levering van producten, levertermijn en garantie

Wij leveren volgens de in de offerte genoemde termijn. Indien betreffende producten op voorraad zijn dan spreken we doorgaans een levertermijn af van 2 weken. Ophalen van de producten is in overleg goed mogelijk.

We streven naar voordelige projecten welke ook geschikt zijn voor ‘op de keukentafel’. Dit geeft maar beperkte mogelijkheden voor garantie. Mocht de apparatuur bij aankoop niet werken dan bieden we een vervangend exemplaar of restitutie van de prijs zonder verdere discussie.
We vinden dat de apparatuur geschikt zal zijn voor goed hobbymatig gebruik, en afhankelijk van de prijs tot een jaar lang om de week een uurtje te worden gebruikt; bij hogere eisen verwijzen we naar industriële apparatuur in een hogere prijsklasse. Lees vooral ook over onze ervaring met de betreffende producten.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product

Veiligheid en deskundig gebruik

Als begeleider of docent ben je vakbekwaam en ben je bekend met de materie. Je neemt passende maatregelen zodat bewust en verantwoordelijk wordt omgegaan met veiligheid, en je geeft de gebruiker instructie over de gevaren. In onze werkbeschrijvingen geven we gerichte aanwijzingen. Lees bijvoorbeeld ook ‘safety first’ in https://junioriot.nl/soldeeroefening/

Afspraak is afspraak

Junior IOT en opdrachtgever handelen in de geest en bedoeling van onze afspraken. Verschillen worden in open overleg besproken om tot een schappelijke en billijke oplossing te komen, alvorens uitspraak wordt gezocht via FNV Zelfstandigen.

De in de offerte vastgelegde afspraken, bedragen, betalingsregels worden opgevolgd – inclusief deze algemene voorwaarden. Andere invloeden, bijvoorbeeld (en niet beperkt tot) een al dan niet centraal door opdrachtgever opgelegde korting of andere betalingsregels worden gecompenseerd middels een opslag van gelijke grootte op de offertes.

Lestrajecten indien vooraf gefactureerd: met continuïteitsafspraak vanuit onze zzp’ers

[toevoeging 11 juli 2021] Bij het leveren van een geheel lestraject is het mogelijk om (deels) vooraf te factureren, bijvoorbeeld wanneer de school het budget voor betreffende traject (deels) vooraf ontvangt. In dat geval maken we een concept over de beoogde lesdatums en andere benodigdheden in een lesplan, waarbij onderlinge afstemming wederzijds nog mogelijk is. Tevens maken we een continuïteitsafspraak middels deze algemene voorwaarden. Deze afspraken horen bij onze regel: afspraak is afspraak.

Continuïteitsafspraak, vanuit betreffend opdrachtbudget: (1) ontvanger zorgt dat reeds betaalde lessen doorgang vinden; (2) indien 1 niet mogelijk, organiseert vakdocent of contactpersoon via Junior IOT onderling vervanging; (3) indien 1, 2 niet mogelijk, zorgt vakdocent of contactpersoon via Junior IOT voor invulling via andere route; (4) indien 1, 2, 3 niet mogelijk, dan retourneert ontvanger het niet besteedde bedrag aan de school om alsnog elders in te kopen.

In zulke gevallen van vervanging wordt opnieuw met de betreffende school overlegd over de lestijden en de invulling van de workshops.

Aanpassen of afzeggen

[Toelichting oktober 2023, info 2021] Tot twee weken voor de uitvoeringsdatum kunnen de afspraken nog worden bijgesteld naar een nieuwe datum of een ander aantal af te nemen dagen. Onze vuistregel is: alle gereserveerde dagen en uren rekenen we af. Je kunt tot twee weken van te voren de planning aanpassen.

Lees ook de afspraken op deze pagina https://junioriot.nl/lesdagen/

Coronastop in onderwijs

[toevoeging 30 augustus 2021] Voor zover binnen de betreffende school gebruikelijk is om leerkrachten door te betalen bij coronastops welke ontstaan vanuit beskuiten vanuit school/regio/landelijke besluiten, worden ook de vervallen geplande lesdagen binnen de opdracht doorbetaald, maar alleen voor zover mogelijk en toegestaan binnen de betreffende subsidie waarop de opdracht is gebaseerd.

Vakdocent

[toevoeging 10 februari 2022, bewoording aangepast okt 2023] Een zzp vakdocent is als zelfstandig ondernemer niet in dienst van de opdrachtgever, Junior IOT Onderwijs BV en/of Stichting Junior IOT. Lees meer details op https://junioriot.nl/adm/

Vakdocent overname

[toegevoegd 22 februari 2023] De vakdocent die voor Junior IOT lessen geeft, is aan Junior IOT verbonden tot minimaal een jaar na einde van de opdracht. Mocht een opdrachtgever van Junior IOT binnen deze periode de betreffende persoon overnemen, in dienst nemen of direct of indirect betaalde opdrachten verstrekken, dan is de opdrachtgever gehouden aan een overnamevergoeding van 30x het dan geldende tarief voor een Junior IOT lesdag.

BTW 0% bij onderwijsopdrachten

[toevoeging 10 februari 2022] Junior IOT alsook de vakdocent rekenen in onderwijsprojecten met 0% BTW, in overeenstemming met de details op https://junioriot.nl/adm/

Projecten

[toevoeging 10 februari 2022] De projecten binnen Junior IOT hebben elk een eigen opdrachtgever en opdracht. Elk project heeft een eigen budget, wat daarmee niet in een ander project gebruikt kan worden. Lees meer details op https://junioriot.nl/adm/

Junior IOT programma

[toegevoegd 7 februari 2024] De projecten op de scholen volgen het Junior IOT jaarprogramma, of onderdelen hieruit, zoals beschreven op de Junior IOT website.

[toegevoegd 7 februari 2024] Leerlingen werken bij de Junior IOT lessen en workshops met de programma’s en websites die we daarvoor inzetten: TinkerCad.com, scratch.mit.edu, Prusa Slicer, en meer. Details staan beschreven bij de workshops op onze website. Bij het aangaan van de opdracht kan de directie van de school aangeven welke programma’s en websites vanuit de school worden geblokkeerd.

[toegevoegd 7 februari 2024] De school zorgt voor een werkruimte waar de Junior IOT lessen en workshops worden gegeven. Deze ruimte beschikt over gewoon meubilair, voldoende ruimte, voldoende licht en ventilatie. Er is wifi beschikbaar met voldoende dekking voor de leerlingen en de vakdocent. De school stelt een digibord met internettoegang beschikbaar, met een login zodat de vakdocent de lessen kan tonen.

[toegevoegd 7 februari 2024] De school stelt laptops of chromebooks ter beschikking aan de leerlingen om de Junior IOT lessen en workshops goed te kunnen uitvoeren. Leerlingen hebben een eigen account, login of school email, en/of ze kunnen een door Junior IOT aangereikte inlog gebruiken welke beheerd en gemonitord wordt door Junior IOT. Hiermee gebruiken ze de programma’s en websites die horen bij de Junior IOT workshops en lessen.

Trainen van derden

[toegevoegd 22 februari 2023] Bij het trainen van mensen buiten de Junior IOT organisatie geeft Junior IOT toestemming om het Junior IOT lesprogramma te gebruiken, alleen binnen de betreffende locatie van de betreffende organisatie. De eerste soldeerles mag wel overal worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

De betrokken zzp’er alsmede Junior IOT hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De bedrijfsaansprakelijkheid van zowel de zzp’er en Junior IOT beperkt zich tot hetgeen wat door deze verzekering is afgedekt.

De opdrachtgever is in de gelegenheid het werk van de betrokken zzp’er doorlopend te beoordelen en te voorzien van adviezen, waardoor aanspraak op een beroepsaansprakelijkheid niet nodig of mogelijk is. Bovendien zal het bedrag van een eventuele claim niet groter zijn dan de facturatie van de afgelopen twee maanden voor de betreffende opdracht, en tevens zal het totaal van eventuele claims de opdrachtsom niet overtreffen.

[toevoeging 20 april 2020] Aansprakelijkheid en gedoneerde beschermingsmiddelen 

In 2020 voert Stichting Junior IOT een project uit voor de vrijblijvende ontwikkeling, productie en levering van spatschermen en eventueel andere beschermingsmiddelen in de strijd tegen corona. Op de website en in de flyer verwijzen we voor de inzet van deze middelen naar de deskundigheid van de gebruiker zelf. De aansprakelijkheid voor deskundige inzet ligt daarmee bij de gebruiker of de organisatie waar het middel wordt ingezet.

[toevoeging 3 februari 2022] Bij de inzet van de zzp vakdocenten via Junior IOT geldt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betreffende vakdocent.

Geheimhoudingsplicht

Junior IOT houdt zich aan geheimhouding van alle informatie en middelen welke voor de uitvoering van de opdracht zijn verkregen, voor zover de wenselijkheid van deze geheimhouding redelijkerwijs aangenomen kan worden.
[toevoeging 3 februari 2022] Deze paragraaf is van toepassing op productontwikkeling voor derden, bovendien is Junior IOT hierin geen partij indien de taak wordt uitgevoerd door een betrokken derde.

IP en Public domain

Stichting Junior IOT streeft ernaar om alle lesmaterialen en publicaties open en toegankelijk te maken voor iedereen. Hierbij is onze stelregel dat als een werk mede is ontstaan middels publieke gelden, dat de resultaten open beschikbaar zullen zijn. [toegevoegd 22 februari 2023, bewoording aangepast okt 2023] Het Junior IOT lesprogramma is onderdeel van het programma van Junior IOT Onderwijs BV, en valt hier niet onder en mag echter niet onbeperkt worden gebruikt.

[toegevoegd 22 februari 2023] Junior IOT heeft de eerste soldeerles ‘cadeau’ gegeven aan de wereld. Zoals deze op onze website en op onze folders staat, mag iedereen deze vanaf onze website en folder gebruiken.

Om de toegankelijkheid van ons werk te garanderen willen we dat ons label ‘Junior IOT’ aan ons werk gekoppeld blijft, we verzorgen op verzoek een aangepaste versie van de materialen.
[toegoeging 3 februari 2022] Het blijft niet toegestaan om de gepubliceerde werken te kopieren, aan te passen of te hergebruiken zonder uitdrukkelijk overleg en toestemming. Autersrecht blijft bij betreffende schrijvers.

Het Intellectual Property van een in opdracht geproduceerd idee of schrijfwerk (hieronder vallen bijvoorbeeld ideeën, uitvindingen, publicaties, lesmateriaal en ander schrijfwerk) is van Junior IOT cq onze auteur, en wordt daarmee bij voorkeur deel van het public domain indien: (a) het werk gratis is gedaan, of (b) het uurtarief is lager dan 35 euro én opdrachtgever geeft binnen 3 maanden geen toepassing aan betreffend idee of schrijfwerk, of (c) het idee of schrijfwerk betreft iets in het public domain, ofwel iets wat eenieder eenvoudig kan verkrijgen. Opdrachtgevers behouden in alle gevallen een gebruiksrecht, en ziet hierin geen reden voor eventuele restitutie.