Algemene voorwaarden versie 6 april 2024. Details we na deze datum hebben aangepast, geven we aan met een datum.

Deze algemene voorwaarden kan je downloaden door op control-p te drukken en te printen als PDF.

Algemene voorwaarden van Junior IOT

Met deze algemene leveringsvoorwaarden geven wij een toelichting op onze afspraken over onze leveringen. Dit kan te maken hebben met:

 • het leveren van producten, machines en/of gereedschappen
 • het geven van workshops en/of demonstraties
 • het ter beschikking stellen van de locatie
 • het schrijven of leveren van lesprogramma’s
 • het leveren van andere diensten
 • sponsorbijdragen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Junior IOT, Junior IOT Onderwijs BV, en mogen gebruikt worden door de partners binnen het Junior IOT landschap.

Stichting Junior IOT heeft als hoofddoelstelling: het inspireren van juniors voor moderne technologie.

Definities

Anbi-status: Stichting Junior IOT heeft een Anbi-status. Dat houdt in dat de stichting geen winst zal maken. Het bestuur van de stichting voert de bestuurderstaken uit zonder vergoeding. Onze statuten vermelden hoe we op verantwoordelijke manier omgaan met onze middelen.

Junior IOT: Junior IOT wordt gevormd door de Stichting Junior IOT, een ANBI stichting gericht op maatschappelijk belang, en Junior IOT Onderwijs BV, een organisatie gericht op het realiseren van een specifiek onderwijsaanbod ter versterking van inspiratie voor moderne technologie bij jongeren. IOT staat hierbij voor Internet of Things.

Junior IOT vakdocent: De specialist die via Junior IOT het Junior IOT lesprogramma, workshops en/of inspiratie sessies verzorgt. De Junior IOT vakdocent wordt door Junior IOT getraind en ondersteund, en functioneert als onderdeel van het lesaanbod.

Junior IOT aanbod: Het Junior IOT aanbod is gericht op het versterken van de inspiratie voor moderne technologie bij jongeren. Dit doen we door het trainen van de hands-on basisvaardigheden, waarna in verdere oefeningen de aandacht verschuift naar de eigen vindingrijkheid van de deelnemer.

Samen technologie ontdekken: De korte slogan die voor Junior IOT alles zegt: Samenwerken, Moderne technologie, en een onderzoekende en ontdekkende houding realiseren vanuit de deelnemer.

Schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever/klant en Junior IOT wordt schriftelijk vastgelegd. Dit is de getekende offerte.

Wat bij geen schriftelijke overeenkomst

We merken in de interactie met onze contacten dat een lossere houding wederzijds wordt gewaardeerd. Ook dan geldt “we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen”. Indien afspraken relevant zijn voor één van beide partijen is een schriftelijke vastlegging (mail, pdf, chat, sms,…) nodig om te kunnen verwijzen naar de gemaakte afspraken en om wederzijds te kunnen reclameren.

Levering van producten, levertermijn en garantie

Wij leveren volgens de in de offerte genoemde termijn. Indien betreffende producten op voorraad zijn dan spreken we doorgaans een levertermijn af van 2 weken. Ophalen van de producten is in overleg mogelijk.

We streven naar voordelige projecten welke ook geschikt zijn voor ‘op de keukentafel’. Dit geeft maar beperkte mogelijkheden voor garantie. Mocht de apparatuur bij aankoop niet werken dan bieden we een vervangend exemplaar.

We vinden dat de apparatuur geschikt zal zijn voor goed hobbymatig gebruik, en afhankelijk van de prijs tot een jaar lang om de week een uurtje te worden gebruikt; bij hogere eisen verwijzen we naar industriële apparatuur in een hogere prijsklasse. Lees vooral ook over onze ervaring met de betreffende producten.

Veiligheid en deskundig gebruik

Als begeleider of docent ben je vakbekwaam en ben je bekend met de materie. Je neemt passende maatregelen, zodat bewust en verantwoordelijk wordt omgegaan met veiligheid, en je geeft de gebruiker instructie over de gevaren. In onze werkbeschrijvingen geven we gerichte aanwijzingen.

De Junior IOT vakdocenten zijn getraind in de voor Junior IOT juiste manier van het geven van de veiligheidsinstructie, welke op soepele en compacte wijze is opgenomen in de lessen. Zo zorgen we voor een uniforme, betrouwbare en complete aanpak van veiligheidsaspecten.

Financieel

Sponsorbijdragen en donaties zonder wederzijdse verplichting

Met sponsorbijdragen en andere donaties zonder wederzijdse verplichting gaan we vrijblijvend om. Restricties en bepalingen vanuit Junior IOT zijn hierbij niet aan de orde.

Offerte

De offerte vanuit Junior IOT geldt als een vrijblijvende offerte. De opdrachtgever geeft akkoord op de offerte waarmee de offerte een opdracht wordt. Junior IOT geeft akkoord waarmee de opdracht een leveringsovereenkomst wordt. De offerte is twee maanden geldig, vanaf het moment van de datum van de offerte, tenzij anders vermeld in de offerte.

De in de offerte vastgelegde afspraken, bedragen, betalingsregels worden opgevolgd – inclusief deze algemene voorwaarden. Andere invloeden, bijvoorbeeld (en niet beperkt tot) een al dan niet centraal door opdrachtgever opgelegde korting of andere betalingsregels worden gecompenseerd middels een opslag van gelijke grootte op de offertes.

Junior IOT programma

De projecten op de scholen volgen het Junior IOT jaarprogramma, of onderdelen hieruit, zoals beschreven op de Junior IOT website.

Leerlingen werken bij de Junior IOT lessen en workshops met de programma’s en websites die we daarvoor inzetten: TinkerCad.com, scratch.mit.edu, Prusa Slicer, en meer. Details staan beschreven bij de workshops op onze website. Bij het aangaan van de opdracht kan de directie van de school aangeven welke programma’s en websites vanuit de school worden geblokkeerd.

De school zorgt zelf voor:

 • Een vaste plek in de school als werkruimte voor onze lesdag met meubilair, voldoende ruimte en licht.
 • Ventilatie, bijvoorbeeld middels een raam dat open kan
 • Een stopcontact, wij zorgen voor verlengsnoeren
 • Een digibord met computer met werkende internet verbinding en een werkende inlog voor onze vakdocent
  • Als er alleen een scherm zonder computer is, dan kunnen we eventueel zorgen voor een laptop met HDMI aansluiting voor de vakdocent. De school zorgt voor de aansluiting naar het scherm en voor internet toegang via wifi.
 •  Laptops voor de leerlingen: windowsmachines of chromebooks. Deze hebben een goed werkende internet connectie en een werkende USB poort. Leerlingen kennen hun inlog.

Leerlingen hebben een eigen account, login of school email, en/of ze kunnen een door Junior IOT aangereikte inlog gebruiken welke beheerd en mogelijk gemonitord wordt door Junior IOT. Hiermee gebruiken ze alleen de programma’s en websites die horen bij de Junior IOT workshops en lessen.

BTW 0% bij onderwijsopdrachten

Junior IOT rekent in onderwijsprojecten met 0% BTW.

Junior IOT heeft deze afspraak met de belastingdienst vastgelegd. De goedkeuringsbrief hebben we beschikbaar voor onze opdrachtgevers en onze zzp’ers.

Facturatie

Facturatie geschiedt door middel van het verstrekken van een factuur.

Bij het leveren van een geheel lestraject is het mogelijk om (deels) vooraf te factureren, bijvoorbeeld wanneer de school het budget voor betreffend traject (deels) vooraf ontvangt. In dat geval maken we een concept over de beoogde lesdatums en andere benodigdheden in een lesplan, waarna onderlinge afstemming wederzijds nog mogelijk is.

Betalingstermijn

Wij verzoeken je elke factuur binnen 14 dagen te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen. Reclamaties binnen 2 maanden voor de consument en anders 7 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn geldt voor elke maand of gedeelte daarvan een opslag van 7% voor niet-handelstransacties (tussen consument en onderneming). En 12,5 % voor handelstransacties (tussen bedrijf-bedrijf en bedrijf-overheid). We volgen hierin de wettelijke percentages.

Is de betalingstermijn verstreken, dan ontvang je een betalingsherinnering, die je binnen 14 dagen dient te betalen. Wordt de betaling alsnog niet voldaan, dan zal er een incassobureau ingeschakeld worden, waarvan de kosten voor jouw rekening zijn.

Continuïteit

Continuïteitsafspraak, vanuit betreffend opdrachtbudget:

(1) Junior IOT zorgt dat reeds betaalde lessen doorgang vinden.
(2) indien 1 niet mogelijk is, zorgt Junior IOT voor invulling via andere route. In gevallen van vervanging wordt opnieuw met de betreffende school overlegd over de lestijden en de invulling van de workshops.
(3) indien 1 en 2 niet mogelijk is, dan retourneert Junior IOT het niet besteedde bedrag aan de school om alsnog elders in te kopen.

Tot twee weken voor de uitvoeringsdatum kunnen de afspraken nog worden bijgesteld naar een nieuwe datum of een ander aantal af te nemen dagen. Onze vuistregel is: alle gereserveerde dagen en uren rekenen we af. Je kunt tot twee weken van te voren de planning aanpassen.

Lees ook de afspraken op deze pagina https://junioriot.nl/lesdagen/

Annuleringskosten

Vanaf twee weken voor de uitvoering, zijn de afspraken definitief en worden de geplande dagen en uren in rekening gebracht. Bij annulering buiten deze twee weken wordt 20% van de opdrachtsom in rekening gebracht voor de door ons gemaakte kosten.

(Corona)stop in het onderwijs

Voor zover binnen de betreffende school gebruikelijk is om leerkrachten door te betalen bij (corona)stops welke ontstaan vanuit besluiten vanuit school/regio/landelijke besluiten, worden ook de vervallen geplande lesdagen binnen de opdracht doorbetaald, maar alleen voor zover mogelijk en toegestaan binnen de betreffende subsidie waarop de opdracht is gebaseerd.

Vakdocent

Junior IOT levert aan de opdrachtgever enkel een onderwijsdienst. De vakdocenten als onderdeel van deze onderwijsdienst zijn bij Junior IOT in dienst of werken als ZZP-er voor Junior IOT.

Vakdocent overname

De vakdocent die voor Junior IOT lessen geeft, is aan Junior IOT verbonden tot minimaal een jaar na einde van de opdracht. Mocht een opdrachtgever van Junior IOT binnen deze periode de betreffende persoon en/of andere mensen van Junior IOT overnemen, in dienst nemen of direct of indirect betaalde opdrachten verstrekken, dan is de opdrachtgever gehouden aan een overnamevergoeding van 30x het dan geldende tarief voor een Junior IOT lesdag exclusief BTW.

Vrijwilligers

Inzet van vrijwilligers is niet inbegrepen in de diensten van Junior IOT. Mocht de opdrachtgever vrijwilligers in willen zetten, dan is dat voor de opdrachtgever zelf om te regelen en te begeleiden.

Aansprakelijkheid

De betrokken zzp’er alsmede Junior IOT hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij de inzet van de zzp vakdocenten via Junior IOT geldt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betreffende zzp’er. De bedrijfsaansprakelijkheid van zowel de zzp’er en Junior IOT beperkt zich tot hetgeen wat door deze verzekering is afgedekt.

De opdrachtgever is in de gelegenheid en wordt geacht het werk van de betrokken zzp’er doorlopend te beoordelen en te voorzien van adviezen, waardoor aanspraak op een beroepsaansprakelijkheid niet van toepassing is.

Lesmaterialen

Intellectueel eigendom

Het Junior IOT lesprogramma is onderdeel van het programma van Junior IOT Onderwijs BV en mag alleen met toestemming van Junior IOT worden gebruikt.

Junior IOT heeft de eerste soldeerles ‘cadeau’ gegeven aan de wereld. Zoals deze op onze website en op onze folders staat, mag iedereen deze vanaf onze website en folder gebruiken. De regel hierbij is dat het werk niet wordt aangepast: om de toegankelijkheid van ons werk te garanderen willen we dat ons label ‘Junior IOT’ aan ons werk gekoppeld blijft, we verzorgen op verzoek een aangepaste versie van de materialen.

Het is niet toegestaan om de gepubliceerde werken te kopiëren, aan te passen of te hergebruiken zonder uitdrukkelijk overleg en toestemming van Junior IOT. Auteursrecht blijft bij Junior IOT.

Het intellectueel eigendom van een in opdracht geproduceerd idee of schrijfwerk (hieronder vallen bijvoorbeeld ideeën, uitvindingen, publicaties, lesmateriaal en ander schrijfwerk) is eigendom van Junior IOT. Opdrachtgevers behouden in alle gevallen een gebruiksrecht, en ziet hierin geen reden voor eventuele restitutie.

Gebruik lesprogramma Junior IOT

Bij het trainen van mensen buiten de Junior IOT organisatie geeft Junior IOT toestemming om het Junior IOT lesprogramma te gebruiken, alleen binnen de betreffende locatie van de betreffende organisatie. De eerste soldeer les mag overal worden gebruikt.

Als onderdeel van afgenomen diensten en materialen geeft Junior IOT een gebruiksrecht op Junior IOT lescontent en workshops voor elk schooljaar dat Junior IOT dienst en materialen worden afgenomen, plus twee opvolgende schooljaren. De lescontent en workshops mogen hierbij niet worden veranderd. Dit gebruiksrecht geldt strikt voor het aantal klassen en aantal workshops c.q. lessen waarvoor Junior IOT materialen en diensten zijn afgenomen. Het gebruiksrecht voor Junior IOT lescontent en workshops wordt door de opdrachtgever niet buiten deze doelgroep beschikbaar gesteld.

Algemene voorwaarden en versies

Bij afspraken met opdrachtgevers gelden de algemene voorwaarden zoals deze bestaan op de datum dat een offerte of afspraak door de opdrachtgever wordt goedgekeurd.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Junior IOT onder junioriot.nl/alg
Op deze website staat telkens de meest actuele versie. Recente wijzigingen zijn aangegeven met een wijzigingsdatum.

De details van algemene voorwaarden en/of projectafspraken die de opdrachtgever als een document heeft ontvangen van Junior IOT, hebben meer geldigheid boven de algemene voorwaarden op de website. Aanvullende bepalingen in de offerte hebben meer geldigheid boven hetgeen is beschreven in de algemene voorwaarden.