Elk bedrijf heet tegenwoordig een goed passende privacyverklaring nodig, dus ook deze onderwijsbestormer. Bezoekers en deelnemers krijgen zo inzicht hoe de organisatie omgaat met privacy gegevens.

Om een zorgvuldige verklaring op te stellen hebben we de privacyverklaring-tool gebruikt. De voorgeschreven tekst heeft daardoor een andere stijl dan welke bij ons gebruikelijk is, en bovendien zie je een aantal paragrafen die je niet direct bij onze organisatie verwacht. Hieronder de verklaring.

————–

Junior IOT, gevestigd aan Cabeljaustraat 9 1815 GD Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://juniorIOT.nl
Als Functionaris Gegevensbescherming van Junior IOT is Marco van Schagen te bereiken via [email protected] – correspondentieadres en telefoon nummer kunnen via dit contact worden opgevraagd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Junior IOT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (via je aanmelding, via eventbrite, via chat en email, via handmatig invullen van presentielijst)
– Geslacht  (mogelijk via eventbrite)
– Telefoonnummer (via je aanmelding en via je keuze om mee te doen aan bijvoorbeeld onze Whatsapp groep)
– E-mailadres  (via je aanmelding en via je keuze om via email met ons te communiceren)
– Locatiegegevens  (via je keuze om een GPS tracker te bouwen en data met ons te delen)
– Bankrekeningnummer (via je keuze zodra je eventueel een betaling doet voor bijvoorbeeld een workshop)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Junior IOT verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou, welk edoor de AVG worden aangemerkt als bijzonder en/of gevoelig:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (gegevens zoals hierboven genoemd)
Niet persoonsgebonden gegevensverwerking:
– Browser gegevens via Google Analytics (anonieme demografie)
AVG opmerking voor bezoekers van onze website:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. Als bezoeker van onze weebsite bent u altijd anoniem, tenzijn u als beheerder inlogt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Junior IOT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve email.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Bezoekersaantallen en demografie van de website te beoordelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Junior IOT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Junior IOT) tussen zit. Dit is bij Junior IOT niet aan de orde en Junior IOT gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Junior IOT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Gmail: email historie, inclusief je naam en email. Via centrale email servers (gmail), en de gegevens worden niet naar andere systemen overgezet. Gegevens ontstaan zodra je met ons emailt, en worden bewaard zolang email historie wordt gehandhaafd.
– Eventbrite: beperkte aanmeldgegevens, inclusief je naam en email. Via centrale servers van eventbrite, en de gegevens worden niet naar andere systemen overgezet. Digitale gegevens ontstaan zodra je jezelf inschrijft voor een evenement, en worden volgens standaard instellingen van eventbrite bewaard.
– Handmatige presentielijst. beperkte gegevens, voornaam en eventueel achternaam. De gegevens ontstaan zodra deze door de deelnemers op een papieren kalender worden genoteerd. Deze worden bewaard om een indruk te geven van de bezettingsgraad van de verschillende evenementen. Bewaartermijn is enkele jaren.
– Whatsapp: Gegevens zoals je naam en telefoonnummer worden voor ons zichtbaar zodra je je aanmeld voor onze whatsapp groep. De gegevens worden niet overgenomen in andere systemen. Bewaartermijn: zolang je lid van de groep bent, plus enige historie volgens standaard Whatsapp instellingen.
– GPS tracking. Locatiegegevens worden bekend in detail via je keuze om een GPS tracker te bouwen en data met ons te delen. Deze data is open source, en we zorgen dat de benaming van de sensor niet te herleiden is naar een persoon, om te voorkomen dat de buitenwereld dit als persoonlijke informatie kan beschouwen. De tracker kan door verschillende personen of voorwerpen worden meegenomen, en is in werkelijkheid niet aan een persoon gebonden. Gegevens worden via TTN één week bewaard, en op onze S3 voor langere tijd.
– Betaalgegevens. Zodra je een factuur betaalt of laat betalen via een bank dan zijn de gegevens daarover in ons banksysteem bekend. Deze gegevens worden niet overgenomen in een ander systeem anders dan de financiële systemen om de boekhouding te doen. Betaaltermijn wordt bepaald door de officiële banksystemen en het pakket van de boekhouder.
– Foto’s. Van evenementen en inloopdagen maken we foto’s. Bij foto’s waarbij specifieke mensen prominent in beeld komen vragen we expliciet toestemming voor een eventuele publicatie, inclusief toestemming van ouders indien de persoon jonger is dan 16 jaar. Publicatie kan zijn op social media zoals Facebook en Linked-In, alsook op onze eigen website. Zodra, ook na eerdere toestemming, bezwaar wordt geuit om welke reden dan ook wordt de foto per direct verwijderd. In andere gevallen is de bewaartermijn diegene wat bij de betreffende systemen gebruikelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Junior IOT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Junior IOT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Junior IOT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Junior IOT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Junior IOT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Junior IOT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]