Inspiration, creation and teaching each other

Junior IOT focuses with enthusiasm on spreading technical inspiration, mainly to young people. We have a close collaboration with schools and other partners.

Vision

We are eager to see more passion for technology in our society, so that we can consciously contribute our ideas to modern developments. After all, together we build our future society.
Making studenst aware of modern technology and possibilities helps them form their inspiration and interest well before they have to make important choices in their lives. This coincides with a movement in education, which we will have to make anyway – a move with which we seem to be struggling with.
We believe that great initiatives and projects in this area can be successful, especially where they seem to break with existing standards and procedures. Innovation: If everyone says it is not possible – we will show you how it’s done!

Objective – working independently on technology

The objective of Junior IOT is to inspire young people in society in the field of modern technology and innovation. We do this by:
  • Creating and cultivating a safe environment for the self-sustained junior community. This community originated from the freedom and support in the earlier projects.
  • Organizing activities in our safe environment that contribute in an innovative way to the development of students. With this we emphasize digital skills and programming, designing and creation with modern techniques, research and development, and above all independent and effective collaboration. You will recognize these as the 21st century skills.
  • Making teaching materials available so that teachers and school boards can stimulate the same development within their environment. The the materials are a welcome addition for schools to replace and streamline parts of their curriculum.
  • Expressing our vision in many places.
  • involving other parties and companies in the realization of our vision.

Target groups

Our target group consists of boys and girls aged 12-17, and recently we add a focus on primary education as well. In practice, the age in our workspace varies from 3.5 to 70 years.

Inspiratie, creatie en leren van elkaar

Junior IOT richt zich met enthousiasme op het verspreiden van techniek inspiratie, voornamelijk naar jongeren. We hebben hierbij een nauwe samenwerking met scholen en andere partners.

Visie

Graag zien we een verbetering in technologie inzichten in de maatschappij, om vanuit een betrokkenheid ook bewust mee te kunnen denken met de moderne ontwikkelingen. De maatschappij maak je immers samen.

Het zich bewust zijn van moderne technologie en mogelijkheden draagt bovendien bij dat leerlingen hun inspiratie en interesse kunnen vormen ruim voordat ze belangrijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit past bij een beweging die het onderwijs toch al zal moeten maken, maar waar ze moeite mee lijken te hebben.

We geloven dat mooie initiatieven en projecten op dit gebied succesvol kunnen zijn, juist wanneer ze met de bestaande normen en procedures lijken te breken. Vernieuwing en innovatie.  Als iedereen zegt dat het niet kan – juist dan doen wij het nog een keer voor!

Doelstelling – zelfstandig werken aan technologie

De doelstelling van Junior IOT is jongeren in de maatschappij te inspireren op het gebied van moderne technologie en innovatie. Dit doen we door:

  • Een veilige omgeving te creëren en te cultiveren voor de zelfgedragen junior community. Deze community is ontstaan vanuit de vrijheid en steun in de eerdere projecten.
  • In onze veilige omgeving activiteiten te organiseren die op innovatieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren. Hiermee benadrukken we digitale vaardigheden en programmeren, ontwerpen en creëren met moderne technieken, onderzoek en ontwikkeling, en vooral ook het zelfstandig effectief samenwerken. Je herkent deze als de 21e eeuwse vaardigheden.
  • Lesmaterialen beschikbaar te stellen zodat leraren en schoolbesturen eenzelfde ontwikkeling kunnen stimuleren binnen hun omgeving. Het format wordt zo gekozen dat het voor scholen een welkome aanvulling is, om als school te voldoen aan de verplichtingen in het nieuwe curriculum.
  • Op meerdere manieren onze visie uit te dragen.
  • Andere partijen, bedrijven te betrekken in de realisatie van onze visie.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes van 8-17 jaar, met een verbreding naar primair onderwijs. In de praktijk varieert de leeftijd van 3,5 tot 70 jaar.