Bronnen:

De 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk

De 21e eeuwse waardigheden staan beschreven op https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/ en een onderverdeling is te vinden in de checklist via https://slo.nl/instrumenten/@11564/quickscan-21e-eeuwse/

Om te kunnen verwijzen naar de losse onderdelen hebben we de items vanuit de checklist hieronder ingevoegd.

Details en nummering

In mijn klas/lessen leren leerlingen…

1 Communiceren

 • hoe ze informatie indelen in bijvoorbeeld een gesprek of geschreven tekst
 • deelnemen aan verschillende soorten communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, discussies, debatten)
 • verschillende digitale communicatiemiddelen (bijv. film, sociale media, e-mail) hanteren
 • hoe ze hun boodschap kunnen afstemmen op hun publiek

2 Creatief denken en handelen

 • verschillende creatieve denktechnieken en strategieën gebruiken (bijvoorbeeld een mind map)
 • om op nieuwe ideeën te komen en te reageren met vrije associaties en herinneringen op eigen ervaringen
 • hun eigen inzicht en intuïtie gebruiken om te komen tot originele ideeën
 • hun creatieve ideeën te onderzoeken en uit te voeren (bijvoorbeeld in een werkstuk, opstel, enz.)
 • terug te blikken op het doorlopen creatief (denk)proces

3 Digitale geletterdheid: Computational Thinking

 • problemen te herkennen en te omschrijven
 • na te gaan of een probleem (deels) oplosbaar is met behulp van een computer
 • gegevens logisch te ordenen en patronen te vinden
 • gegevens digitaal weergeven (bijvoorbeeld in modellen of grafieken)

4 Digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden

 • computers en/of andere digitale apparaten gebruiken
 • effectief en efficiënt een tekstverwerker te gebruiken op basis van vooropgestelde criteria
 • opdrachten of presentaties in te leveren met een herkenbare bestandsnaam op bijvoorbeeld een USB stick, via e-mail of via een elektronische leeromgeving
 • een eigen account aan te maken voor bijvoorbeeld e-mail of een (oefen)programma

5 Digitale geletterdheid: Informatievaardigheden

 • hun eigen informatievragen op te stellen
 • op meerdere manieren relevante informatie (op internet) te zoeken
 • bronnen (van internet) te selecteren op basis van relevante en/of inhoudelijke criteria
 • informatie (van internet) te verwerken in een presentatie, werkstuk of website

6 Digitale geletterdheid: Mediawijsheid

 • over de invloed die media kan hebben op onze samenleving en op henzelf
 • hoe zij actief (sociale)media kunnen gebruiken om informatie te maken, te presenteren en te delen
 • constructief deelnemen aan social media zoals weblogs en Facebook en daarbij eigen privacy en
 • veiligheid bewaken en die van anderen respecteren
 • bewust en kritisch omgaan met nieuwe media.

7 Kritisch denken

 • een onderwerp te onderzoeken
 • informatie te evalueren (evalueren kan zijn: waarderen, een standpunt innemen, verplaatsen in standpunten van anderen, herkennen van vooroordelen)
 • beargumenteerde conclusies te trekken
 • een kritische houding te ontwikkelen (goed geïnformeerd willen zijn, open staan voor
 • verschillende denkbeelden en meningen en bereidheid om eigen zienswijzen te heroverwegen)

8 Probleemoplossend denken en handelen

 • verschillende problemen signaleren en verkennen en komen tot een probleemstelling
 • verschillende strategieën inzetten om oplossingen voor een probleem te bedenken
 • verschillende oplossingen bedenken en daar voorbeelden van uit te werken om tot een
 • beargumenteerde oplossing te komen
 • terugblikken op het doorlopen probleemoplosproces

9 Samenwerken

 • verschillende rollen en persoonskenmerken bij zichzelf en anderen herkennen en benutten voor het samenwerken
 • open te staan voor ideeën van anderen
 • om in een team te onderhandelen en afspraken te maken over de manier waarop een doel bereikt moet worden
 • zich coöperatief op te stellen om samen met anderen tot een goed resultaat te komen

10 Sociale en culturele vaardigheden

 • open en constructief te communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies , uitingen, en gedragingen
 • dat er verschillende opvattingen en leefwijzen in de samenleving bestaan en hoe je daar als leerling mee om kunt gaan
 • hun opvattingen en gevoelens constructief tot uiting te brengen
 • sociaal-culturele diversiteit te waarderen en in te zetten als bron voor nieuwe ideeën

11 Zelfregulering

 • zich steeds bewuster te worden van het zelf reguleren van (leer)taken
 • zich te oriënteren op een (leer)taak en daarbij zelf doelen te stellen en een planning te maken
 • tijdens het uitvoeren van een (leer)taak zelf te controleren of de doelen worden behaald
 • eigen werk te evalueren in relatie tot de gestelde doelen.