Doelstellingen van onze ANBI Stichting Junior IOT

Bij Junior IOT zijn we dagelijks bezig met onze hoofddoelstelling: het inspireren van juniors voor moderne technologie.

Hierbij past het goed dat we als ANBI stichting geen winst zullen maken. Het bestuur van de stichting voert de bestuurderstaken uit zonder vergoeding. Statuten vermelden hoe we op verantwoordelijke manier omgaan met onze middelen. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te noteren.

Rekenen met 0% BTW

We hebben meerdere redenen om te rekenen met 0% BTW. We noteren duidelijk waarom dit van toepassing is, en met duidelijke administratieve afspraken voorkomen we onduidelijkheid en onzekerheid welke achteraf een vervelende en potentieel kostbare verrassing kan geven voor ons en onze partners.

Als ANBI stichting 0% BTW

Vanuit onze status als ANBI stichting rekenen we op onze facturen aan onze klanten altijd met 0% BTW. Immers, we kunnen geen BTW afdragen en mogen deze dus ook niet ontvangen.

BTW op onze inkopen en op aan ons gerichte facturen kunnen we daardoor niet terugvragen, en werkt kostprijsverhogend. In veel gevallen kan op de aan ons gerichte facturen met 0% worden gerekend.

In het basisonderwijs rekenen we met 0% BTW

Via Stichting Junior IOT zorgen we voor jaarprogramma technologie voor de basisschool. Dit programma wordt op meerdere basisscholen ingezet middels de inhuur van aangesloten vakdocenten. Het bedtreft dan telkens een project wat deel is van regulier onderwijs.

In principe is al het onderwijs van basisonderwijs tot hoger onderwijs vrijgesteld van btw. https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/zzp-onderwijs-btw-vrijgesteld

De belastingdienst meldt op haar website:

“Onderwijs is vrijgesteld van BTW. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer.” https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs

Voor de facturatie van een project aan de school hebben we twee mogelijkheden:

Scenario 2021. Facturatie door alle betrokken zzp’ers en Junior IOT direct aan de school. Dit is hoe we t/m 2021 werken.

 1. Stichting Junior IOT factureert voor         materialen, machines en kosten direct aan de basisschool. De factuur vermeldt een referentie naar het betreffende project, als ANBI en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW.
 2. De aangesloten zzp’er factureert voor personeelsinzet binnen het betreffende project direct aan de basisschool. De factuur vermeldt een referentie naar het betreffende project, en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW.
 3. Zzp’ers maken afspraken in overleg met de opdrachtgever en Stichting Junior IOT over onderlinge vervanging wegens ziekte, vakantie en drukte. De vervangende zzp’er stuurt voor deze personeelsinzet binnen het betreffende project een factuur aan de betrokken zzp’er. Deze facturatie vermeldt een referentie naar het betreffende project, en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW.
 4. Gemaakte kosten (onder meer voor planning en organisatie van materialen) worden in overleg met Stichting Junior IOT onderling verrekend: De zzp’er stuurt voor kosten/inzet welke direct verbonden is aan het betreffende project een factuur aan de betrokken zzp’er. Deze facturatie vermeldt een referentie naar het betreffende project, als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW. (accoord van de belastingdienst is alsnog wenselijk)
 5. Facturatie aan de school gebeurt door betrokken partijen vooraf voor het gehele project, in de opstartfase van het project, of bijvoorbeeld per maand achteraf. De school zal voor één project meerdere facturen ontvangen. De school bewaakt samen met Stichting Junior IOT het budget van het project.
 6. Aangesloten zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers, niet in dienst van Stichting Junior IOT. Zzp’er factureert aan betreffende basisschool, heeft verantwoordelijkheden direct naar deze basisschool, en ziet deze dan ook als opdrachtgever.

Scenario 2022. Facturatie door betokken partijen aan Junior IOT. (is nog in onderzoek voor 2022; accoord van de belastingdienst is wenselijk)

 1. Stichting Junior IOT factureert voor personeelsinzet, materialen, machines en kosten direct aan de basisschool. De factuur vermeldt een referentie naar het betreffende project, als ANBI en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW. Junior IOT neemt het ontvangen bedrag in depot voor het betreffende project.
 2. De aangesloten zzp’er factureert voor personeelsinzet binnen het betreffende project direct aan Stichting Junior IOT. De factuur vermeldt een referentie naar het betreffende project, en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW. Stichting Junior IOT voldoet de factuur vanuit het depot behorend bij betreffende project.
 3. Zzp’ers maken afspraken in overleg met de opdrachtgever en Stichting Junior IOT over onderlinge vervanging wegens ziekte, vakantie en drukte. De vervangende zzp’er stuurt voor deze personeelsinzet binnen het betreffende project een factuur aan Stichting Junior IOT. Deze facturatie vermeldt een referentie naar het betreffende project, en als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW. Stichting Junior IOT voldoet de factuur vanuit het depot behorend bij betreffende project.
 4. Gemaakte kosten (onder meer voor planning en organisatie van materialen) worden in overleg met Stichting Junior IOT onderling verrekend: De zzp’er stuurt voor kosten/inzet welke direct verbonden is aan het betreffende project een factuur aan Stichting Junior IOT. Deze facturatie vermeldt een referentie naar het betreffende project, als onderdeel van regulier onderwijs geldt voor het project en voor deze factuur 0% BTW/geen BTW. Stichting Junior IOT voldoet de factuur vanuit het depot behorend bij betreffende project.
 5. Facturatie aan de school gebeurt door Stichting Junior IOT vooraf voor het gehele project, in de opstartfase van het project, of bijvoorbeeld per maand achteraf. De school zal voor één project bij voorkeur één factuur ontvangen. Stichting Junior IOT bewaakt het budget cq depot van het betreffende project en rapporteert waar nodig aan de school.
 6. Aangesloten zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers, niet in dienst van Stichting Junior IOT. Zzp’er          heeft verantwoordelijkheden direct naar deze basisschool, en ziet deze dan ook als opdrachtgever.

We willen in 2022 overstappen van het eerste scenario naar het tweede. Zo ontstaat voor de school meer overzicht. Als zzp’er staan we duidelijker in de markt, en daarmee verdienen we mooiere opdrachten. (we dienen deze scenario’s intern nog te valideren)

Aangesloten zzp’er blijft zelfstandig ondernemer

In principe is al het onderwijs van basisonderwijs tot hoger onderwijs vrijgesteld van btw. https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/zzp-onderwijs-btw-vrijgesteld

De bedoeling van de wet is klaarblijkelijk het gegeven onderwijs niet te belasten met BTW. We lezen de wet dan ook dat alle activiteiten binnen het project vallen onder 0% BTW/geen BTW, ook wanneer de facturatie meerdere stappen doorloopt. (accoord van belastingdienst is wenselijk)

Het is belangrijk om te benadrukken dat we geen uitzendwerk doen. Een clausule in de betreffende wet beschrijft dat uitzendwerk niet valt onder deze 0% BTW/geen BTW. De bij Stichting Junior IOT aangeslopten zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers, en zijn niet in dienst zijn bij Stichting Junior IOT. Het gaat daarmee nadrukkelijk niet om in de betreffende wet genoemd uitzendwerk. We lichten dit verder toe.

Zelfstandigheid van de zzp’er is belangrijk voor de stichting. Bij onbedoeld werkgeverschap ontstaan diverse rechten en plichten, welke met hoge kosten gepaard zullen gaan. Dit is bij scenario 2021 en bij scenario 2022 niet de bedoeling. Het risico op onbedoeld werkgeverschap willen en kunnen we niet lopen, waarom we de situatie nu vooraf voldoende duidelijk vastleggen.

Een duidelijk geschreven uitleg over wanneer je wel of niet zelfstandig ondernemer bent, lezen we op https://www.noabkeurmerk.nl/als-zelfstandige-werken-via-een-bemiddelings-uitzendbureau/

Uitzenden of detacheren

Een uitzend- of detacheringsbureau sluit een overeenkomst met de klant over jouw inzet. Het bureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat jij levert en betaalt de gewerkte uren aan je uit. Werk je via een uitzend- of detacheringsbureau? Dan beschouwt de Belastingdienst de arbeidsrelatie meestal als dienstverband: je bent in dienst bij het bureau. Voor die werkzaamheden ben je dus géén ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Bemiddelen

Een bemiddelingsbureau krijgt een vergoeding voor het contact leggen tussen jou en een klant, maar jij sluit zelf een overeenkomst af met de opdrachtgever. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk. Voor de betaling stuur je een factuur naar de opdrachtgever. Ga je aan de slag via een bemiddelingsbureau? Dan vindt de Belastingdienst je in de meeste gevallen wél zelfstandig. Je kunt dan wel ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

Ben ik zelfstandig ondernemer?

Of de Belastingdienst je ook daadwerkelijk als ondernemer beschouwt, hangt af van je totaalplaatje. Zelfstandigheid is een van de aspecten waar de Belastingdienst op let. Andere belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: zit er continuïteit in je onderneming? En loop je ondernemersrisico? De OndernemersCheck van de Belastingdienst geeft je een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Zekerheid is in dit geval nuttig om discussie, onduidelijkheid of onzekerheid te voorkomen. Immers, een verrassing achteraf zorgt voor hoge kosten bij de stichting en onze partners. In eerste instantie vinden we meer duidelijkheid met bijvoorbeeld de hierboven genoemde ondernemers check.

Aangesloten zzp’er is zelfstandig ondernemer

De bij Stichting Junior IOT aangesloten zzp’er is vooral een vakdocent. Hij of zij verstaat ons vak, en weet dit goed over te brengen. De zelfstandig ondernemer heeft een stem in het vormgeven van de opdracht en is in staat de gemaakte afspraken met de opdrachtgever in te vullen. Je zorgt ervoor dat de spullen in orde zijn die je nodig hebt, en je vult zelf de randvoorwaarden in om je werk voor de opdrachtgever naar behoren te doen. Waar van toepassing vinden we hierbij steun bij elkaar, bijvoorbeeld in de vormgeving en in de uitvoering van ons werk. Samen bouwen we aan het lesmateriaal.

Junior IOT heeft de jaarprogramma’s klaar staan als basis voor de opdracht met de betrokken basisschool. We hebben een uitgesproken filosofie en methodiek volgens welke we met de scholen en de leerlingen omgaan. Als vakdocent voel jij je aangetrokken tot deze manier van lesgeven. We letten op elkaar en helpen elkaar in deze methodiek te groeien. We investeren in tijd (en middelen) in onze samenwerking, om vanuit ons beeldmerk te zorgen we voor een voldoende eenduidige uitstraling (vergelijk met zelfstandige franchisenemers zoals Jumbo).

Als aangesloten zzp’er investeer je waar nodig ook tijd (en middelen) aan het vinden en voorbereiden van nieuwe opdrachten. Je signaleert nieuwe opdrachten, en opdrachten komen ook spontaan, centraal binnen. De meest ervaren zzp’er zal dan in gesprek gaan met de school en verzamelt de eisen, wensen en budgetruimte voor het project; wellicht koppelen we de school aan Danielle, onze specialist fondsenwerving. Vanuit onze expertise zien we hoeveel inzet voor het betreffende project nodig is, en hoe we het beschikbare budget kunnen invullen. We overlegen met onze vakdocenten welke zzp’er ruimte heeft, en overleggen met betreffende zzp’er of de wensen en tarieven binnen deze opdracht passen bij de zzp’er. Samen met de school spreekt de betreffende zzp’er onder meer af welke dagen en tijden de opdracht wordt uitgevoerd. We publiceren de lesagenda en het programma voor deze opdracht. De zzp’er commiteert zich samen met de school aan deze agenda.

Bij de uitvoering van de opdracht gebruikt de vakdocent het online lesmateriaal, en geeft zelf aanvullingen om vanuit Junior IOT het materiaal bij te sturen en/of te laten groeien. De vakdocent gebruikt de eigen technische en didactische expertise en vaardigheden bij het uitvoeren van de opdracht, maar hierin leren we ook van elkaar. Machines en gereedschappen krijgt de vakdocent voor onbeperkte tijd in bruikleen van de stichting, wat als zodanig wordt gezien als ‘eigen materiaal’ van de zzp’er. Verbruiksmaterialen worden via de stichting geleverd. De zzp’er investeert: in tijd om de materialen en de methode eigen te maken en om van elkaar te leren, en in materiele zin via de middelen welke nodig zijn om de opdracht op locatie uit te voeren.

De vakdocent is het eerste aanspreekpunt binnen het betreffende project. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering. Als vakdocent registreer je zelf jouw VOG bij de opdrachtgever. Bij ziekte, vakantie of drukte zorgt de vakdocent in overleg met de school voor vervanging vanuit collega zzp’ers, of de betreffende lesdag wordt overgeslagen. De opdrachtgever betaalt niet voor deze niet gewerkte dagen.

Als zzp’er draag je daarmee zelf het ondernemersrisico voor bijvoorbeeld ziektedagen. Je hebt bedrijfsverzekeringen nodig zoals bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering. Je zorgt zelf voor zakelijke reserves, bijvoorbeeld voor periodes zonder inkomsten. Je bent als zzp’er zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor verplichtingen en schulden binnen jouw eigen bedrijf.

Ook binnen de opdracht is het ondernemersrisico voor jou als zzp’er duidelijk aanwezig. De afspraken, bestedingsruimte, facturatie en inkomsten lopen per project, ook indien de factuur aan de school via Stichting Junior IOT gaat. Zolang de school de factuur niet voldoet, worden we als zzp’er niet betaald. Een dispuut over de kwaliteit van geleverd werk is tussen de zzp’er en de betreffende school als opdrachtgever, waarbij de facturen vanuit de school mogelijk niet betaald zullen worden en/of de opdracht stopt of wordt overgegeven. Deze risico’s zijn deel van ons ondernemerschap.

Je bent als aangesloten zzp’er hiermee dus terecht een zelfstandig ondernemer. Check het nog eens op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting

Meerdere opdrachtgevers voor de zzp’er

Volgens de belastingdienst geldt nu het volgende. Als zzp’er heb je minimaal drie klanten of opdrachtgevers nodig per jaar om duidelijk als ondernemer te worden gezien. De grootste opdrachtgever is dan minder dan 70% van je jaaromzet. Zodra de belastingdienst beslist dat dit niet in orde is, dan kunnen de kosten voor jou als zzp’er ernstig oplopen, en dat kan met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. De regels veranderen, dus houdt zelf in de gaten of het voor jou nog klopt. Stichting Junior IOT gaat ervanuit dat de afspraken kloppen, en legt het risico bij de zzp’er.

Wij zijn van mening dat onze zzp’ers in elke schoolopdracht een nieuwe opdrachtgever zien. Dit omdat ze bij de onderwijsopdrachten bij Junior IOT telkens een directe relatie hebben met de school, en omdat ze zich samen met de school commiteert aan de agenda. (accoord van de belastingdienst is wenselijk)

Voor Stichting Junior IOT is het daarnaast relevant om niet onbedoeld als werkgever te worden aangemerkt. Dit wordt een vraagstuk zodra de zzp’er facturen via de stichting lopen. We zullen regelmatig controleren dat dit nog met zekerheid is vast te stellen.

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

VO en MBO lijken vooralsnog een ingewikkelder verhaal.

Naast onze opdrachten op de basisscholen hebben we een succesvol aanbod voor bijvoorbeeld de MBO scholen door het hele land. Voorheen rekenden we op deze factuur ook met 0% BTW, maar in de wet wordt expliciet melding gemaakt van de CRKBO registratie om 0% BTW toe te kunnen passen in beroepsonderwijs. Hoe zit dit nu?

Een duidelijk geschreven uitleg lezen we bij een andere aanbieder. https://www.kmbv.nl/over-kmbv/btw-vrij-opleiden/

Opleidingsinstituut KMBV is sinds 1 juni 2010 als opleidingsinstituut vrijgesteld van btw, indien het de opzet en uitvoering van opleidingen betreft. Na een positief uitgevoerde audit door de onafhankelijke organisatie CPION is de vrijstelling door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) aan Opleidingsinstituut KMBV toegekend.

Onderwijsinstelling

Een onderwijsinstelling is een juridische entiteit die rechtstreeks trainingen of opleidingen levert aan cursisten of zakelijke opdrachtgevers. Al sinds de oprichting van Opleidingsinstituut KMBV door VDZ Nederland en het Ministerie van VWS is de btw-vrijstelling van toepassing. Vanaf 1 juni 2010 worden conform de Europese btw-richtlijn alleen erkende onderwijsinstellingen btw-vrijstelling toegekend.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Maar, een CRKBO registratie is voor andere dingen dan beroepsonderwijs in hieder geval niet nodig, en niet nuttig. https://flex-onderwijs.nl/wetgeving/crkbo/

Voor het lesgeven volgens het wettelijk geregelde onderwijs (besluitnr blkb2014/125m  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-22389.html ) is de btw altijd vrijgesteld en heb je géén registratie bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) nodig.

Met betrekking tot beroepsonderwijs – coachen van een collega zou hier ook onder kunnen vallen – is een registratie bij het CRKBO wél verplicht om zonder btw te mogen factureren.

We zien bij de genoemde verwijzing https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-22389.html

In artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op de omzetbelasting 1968 is een btw-vrijstelling opgenomen voor het verzorgen van onderwijs. In dit besluit is een toelichting op de wettelijke vrijstelling opgenomen. Ook is goedgekeurd dat voor een aantal diensten de onderwijsvrijstelling wordt toegepast.

8. Zelfstandig werkende docenten

De zelfstandig werkende docent die door een onderwijsinstelling is aangetrokken om beroepsonderwijs te verzorgen voor die instelling is hiervoor alleen vrijgesteld van btw als hij is ingeschreven in het RKBO.

De zelfstandig werkende docent die aan een onderwijsinstelling onderwijs verzorgt als is bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1e, van de wet, is daarvoor vrijgesteld van btw. In dat geval is artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het uitvoeringsbesluit van toepassing. In die situatie geldt dus niet de voorwaarde dat de docent moet zijn ingeschreven in het RKBO. Het hiervoor vermelde geldt ook als de zelfstandig werkende docent vanuit een persoonlijke BV zijn onderwijs verzorgt.

Wet op omzetbelasting 1968, artikel 11, eerste lid, onderdeel o, vertelt ons dan dat de vrijstelling geld voor…  https://www.ndfr.nl/content/BWBR0002629-20210701#BWBR0002629-20210701_1254604

 • o. het verzorgen van:
  • 1e. onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, door daartoe bestemde scholen en instellingen, als is omschreven bij of krachtens de wetten tot regeling van het onderwijs dat krachtens wettelijk voorschrift is onderworpen aan het toezicht door de Inspectie van het onderwijs of aan een ander toezicht door de minister die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast;

  • 2°. bij algemene maatregel van aan te wijzen onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, waarbij kan worden bepaald, dat de vrijstelling slechts toepassing vindt ten aanzien van ondernemers die met dat onderwijs geen winst beogen;

We lezen hieruit dat lesgeven als onderdeel van regulier onderwijs valt onder de vrijstelling, zodat 0% BTW / geen BTW in dat geval van toepassing is. Onze interpretatie is nu dat het leveren van de dienst door de vakdocent als onderdeel van regulier onderwijs ondergeschikt is aan het studieprogramma van de onderwijsinstelling, en derhalve op deze activiteit dezelfde regels van toepassing zijn als deze onderwijsinstelling, inclusief de vrijstelling. Op onze factuur aan de betreffende school komt dan 0% BTW. Dat staat los van de CRKBO aanwijzingen.

Conclusie: 0% BTW voor MBO inzet als deel van regulier onderwijs

Als onderdeel van regulier onderwijs zien we ons als ingehuurde docent als onderdeel van het programma, en dus de regelgeving, van de betreffende organisatie. De wet geeft aan dat dit onderwijs niet wordt belast met BTW.

Waarvoor dient de CRKBO tekst in de wet dan nog? Wij lezen de tekst als instructie dat de CRKBO registratie wel nodig om 0% BTW te mogen rekenen bij het aanbieden van het product, zijnde het geven van specifieke cursussen aan deelnemers in het beroepsonderwijs.

En in de praktijk? In onze ervaring gebruiken MBO organisaties voor de inhuur van docenten vaak een gespecialiseerd tussenbureau, waarmee alles in één keer goed is geregeld. Hier zijn kosten aan verbonden, en het geeft doorgaans administratieve vertraging.

Maar het kan ook direct. De aangesloten zzp’er overlegt direct met de school, en stuurt voor de eigen inzet een eigen factuur. Stichting Junior IOT stuurt een factuur voor machines, materialen, andere kosten. Wanneer de inzet gaat om regulier onderwijs, dan rekent de zzp’er met 0% BTW. Dit betreft bijvoorbeeld de langdurige invulling van een keuzevak, of een vaktechnische les van een middag als onderdeel van een studentendag.